23/07/13

הסמכת אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב לשנתיים (עד סוף חודש תמוז תשע"ה, יולי 2015), להעניק תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת אנרגיה

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה ופארה רפואי, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אברהם שיצר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה;
  2. לאשר לאפקה , המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב הסמכה זמנית להעניק תואר שני M.Sc. – ללא תזה בהנדסת אנרגיה לשנתיים, ועד סוף שנה"ל תשע"ה.
  3. על המכללה לעמוד בתנאי הקבלה שנקבעו לה, כל זמן שאין החלטה אחרת בנושא. במידה והמכללה לא תעמוד בתנאים שנקבעו לה, תשקול המל"ג שלא לאשר רישום סטודנטים לקראת שנה"ל תשע"ה. בהתאם לכך, תידרש המכללה לאחר תחילת שנה"ל הקרובה (תשע"ד) להעביר עדכון בדבר נתוני המתקבלים לתוכנית הלימודים הנדונה.
  4. כנהוג במל"ג, תעביר המכללה דו"ח אודות התפתחות התוכנית במכללה בסוף שנה"ל תשע"ד.
  5. הוועדה המקצועית תמשיך ותלווה את תוכנית הלימודים הנדונה תוך שימת דגש לעמידת המכללה בתנאי הקבלה שנקבעו.
  6. להמליץ למכללה לעודד פעילות מחקרית בתחום הרלוונטי בקרב חברי סגל התוכנית.

* החלטת המל"ג תכנס לתוקף עם העברת חוות דעת חיובית מהות"ת.