11/02/14

הסמכת הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל, להעניק תואר ראשון B.Sc. בהנדסת חומרים וביולוגיה

בישיבתה ביום י"א באדר א' (11.2.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, וחקלאות,  והחליטה,  כלהלן:

  1. להודות לסוקרת שבדקה את התוכנית על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה.
  2. לאשר לטכניון – מכון טכנולוגי לישראל להעניק תואר ראשון B.Sc. בהנדסת חומרים וביולוגיה.
  3. ליידע את הטכניון כי המועצה להשכלה גבוהה מקיימת בימים אלה, דיונים עקרוניים בנושא תוכניות לימודים משולבות. כל החלטה שתתקבל תחול על המוסד ככלל, ועל התוכנית הנדונה בפרט.

4.         על הטכניון לעדכן את המתקבלים לתוכנית הנדונה כי הפעלת התוכנית במתכונת הנוכחית כפופה להחלטות המל"ג שיתקבלו בנושא העקרוני, כאמור בסעיף 3 שלעיל.