20/06/17

הסמכת המכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שני (M.Ed.) בניהול וארגון מערכות חינוך

בישיבתה ביום כ"ו בסיון תשע"ז (20.6.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יזהר אופלטקה על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שני (M.Ed.) בניהול וארגון מערכות חינוך.