20/06/17

הסמכת המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום להעניק תואר שני (M.Ed.) בניהול וארגון מערכות חינוך

בישיבתה ביום כ"ו בסיון תשע"ז (20.6.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יזהר אופלטקה על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית חמדת הדרום להעניק תואר שני (M.Ed.) בניהול וארגון מערכות חינוך.