20/06/17

הסמכת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך גופני וספורט לאוכלוסיה בהדרה ובסיכון

בישיבתה ביום כ"ו בסיון תשע"ז (20.6.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי להעניק תואר שני (M.Ed..) בחינוך גופני וספורט לאוכלוסיות בהדרה ובסיכון.