11/04/19

הסמכת המכללה האקדמית נתניה להעניק תואר פרופסור-חבר בתחומים ספציפיים באופן עצמאי

בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט (11.4.2019), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה מיום 7.4.2019 בדבר ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית נתניה להעניק תואר פרופסור חבר בתחומים ספציפיים באופן עצמאי, והיא החליטה כלהלן:
1. לאור העובדה שהמכללה האקדמית נתניה אינה עומדת כיום בתנאי הסף לקבלת הסמכה להענקת תואר פרופסור חבר באופן עצמאי בכל הנוגע למספר הפרופסורים מן המניין במוסד, תופסק זמנית ההסמכה שניתנה למוסד עד לעמידה מלאה של המוסד בתנאי ההסמכה.
2. לאור זאת, וככל שהמוסד איננו עומד בתנאי הסף, לא יוכל המוסד לסיים באופן עצמאי את ההליך לגבי שני התיקים שנמצאים בהליך לקידום במוסד, אלא יצטרך להגיש אותם לוועדות העליונות למינוי פרופ' של המל"ג, בדומה למוסד שאין לו הסמכה להעניק פרופ' חבר באופן עצמאי. הוא הדין לגבי תיקים נוספים בעתיד.
3. ככל שהמוסד יעמוד באופן מלא בתנאי הסף הנדרשים, הוא ידווח על כך למל"ג וחידוש ההסמכה ייבחן בהתאם.
4. יצוין, כי תוקף ההסמכה מסתיים בכל מקרה בספטמבר 2019, והתנאים לחידוש ההסמכה כפופים להחלטת המל"ג שתתקבל בהתייחס לכלל המוסדות בעניין זה.