20/06/17

הסמכת המכללה הערבית לחינוך בישראל – חיפה להעניק תואר שני (M.Ed.) בהוראה ולמידה

בישיבתה ביום כ"ו בסיון תשע"ז (20.6.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם וחוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את המכללה הערבית לחינוך בישראל- חיפה להעניק תואר שני (M.Ed.) בהוראה ולמידה.