24/03/15

הסמכת הקריה האקדמית אונו להעניק תואר ראשון (B.A.) בחינוך וחברה (במסגרת העברת תוכניות שאושרו למכון לנדר לקריה האקדמית אונו להפעלה בירושלים) והמשך רישום לתוכנית ופתיחתה בשנה"ל תשע"ו

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (24.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים, ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרות על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאור המלצת הסוקרות, לאפשר את פתיחתה של תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.)בחינוך וחברה גם בשנה"ל תשע"ו, ולהסמיך את הקריה האקדמית אונו להעניק את התואר בחינוך וחברה. הקריה האקדמית אונו תוכל להעניק תואר ראשון בחינוך וחברה לסטודנטים הלומדים בקמפוס בירושלים, הפועל לפי המתווה שאושר בהחלטת בית המשפט העליון מיום  19.8.2014.
  3. בהתאם למתווה של בית המשפט העליון מיום 19.8.14 ולהחלטת מל"ג מיום 16.9.14,  מועד ההרשמה האחרון לקמפוס הקריה האקדמית אונו בירושלים יהיה למחזור שיחל לימודיו באוקטובר 2016.
  4. יצוין כי הפעלת התוכנית בחינוך וחברה בקמפוס הקריה האקדמית בקרית אונומותנית בכך שתהיה זהות בין רמת התוכנית המתקיימת בקרית אונו ובירושלים בכל הנוגע לסגל ההוראה, מבנה התוכנית ותכניה, בחינות, עבודות וכד', תנאי הקבלה ותשתיות פיזיות. ככל שהקריה האקדמית תבקש כאמור לקיים תוכנית זו גם בקמפוס שלה בקרית אונו, יהא עליה להצהיר ולהתחייב על שמירת הזהות והרמה בין התוכניות.  פתיחת התוכנית הלכה למעשה בקמפוס בקרית אונו תתאפשר רק לאחר ובכפוף לקבלת אישור המל"ג לכך.