02/01/90

הסמכת הוועדה לתכנון ולתקצוב לדון ולדחות בקשה למתן היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה וכן בקשה לפתוח יחידה חדשה במוסד קיים – החלטת מועצה מיום 2.1.1990

בקשות למתן היתר לפתיחת מוסד להשכלה גבוהה להכרה במוסד להשכלה גבוהה וכן בקשות לפתוח יחידה חדשה  במוסד קיים תידונה תחילה על ידי ו ת"ת. אם ות"ת סבורה שאין לבקשה על מה שתסמוך על פני הדברים תמליץ ות"ת למועצה על הסף.

 

המלצת ות"ת תקבל תוקף לאחר שתאושר ברוב רגיל של חברי המועצה להשכלה גבוהה. אם ות"ת תהיה סבורה שלבקשה יש על מה שתסמוך על פני הדברים, תחווה את דעתה על יה בפני המועצה והמועצה תחליט בה. נוהל זה משלים את החלטת המועצה הקודמת בעניין סמכויות ות"ת בנושא זה.