25/04/18

הסקר החברתי האירופי (ESSurvey) – הצטרפות ישראל כ"מדינה חברה"

לאור המלצות הוועדה המקצועית של משרד המדע והסקירה שקיבלה ות"ת בדבר חיוניות התשתית של הסקר החברתי האירופאי ESSurvey))   התפתחות המחקר במדעי החברה בארץ ולשיתופי פעולה עם מדינות אירופה בתחום הנ"ל, ובדבר היותו של הסקר הנ"ל תשתית מרכזית שבעזרתה ניתן לבצע מחקרים בתחום מדעי החברה וכי השתתפות רציפה בסקר תביא לשיפור התוצאות הנאספות בארץ ולעלייה בשימוש הנתונים, מחליטה ות"ת כדלקמן:

 1. ות"ת תממן הצטרפות ישראל לסבבים התשיעי והעשירי של איסוף הנתונים במסגרת הסקר החברתי האירופי ESSurvey)) על תקן של "מדינה חברה" למשך 5 שנים וזאת החל משנת 2019 ועד שנת 2024.
 2. מימון ות"ת מוערך בסך של כ-5,800 אלפי עבור שני הסבבים ₪ ממנו כ-%85 מהתקציב ייוועד לאיסוף, עריכת, הפצת הנתונים ולהסדרת תהליך ביצוע הסקר וכ-%15 מסך תקציב ייועד לדמי ההשתתפות בפרויקט.
 3. ות"ת מבקשת מהצוות המקצועי להמשיך לבחון את הנושאים הבאים:
  • מציאת שותפים אסטרטגיים למימון התשתית, לרבות תמריצים שיסיעו להפצתה או להגברת השימוש בה וזאת לאור העובדה שבסבב השמיני היה שימוש בנתוני הסקר ע"י משרדי הממשלה שונים.
  • שינוי הרכב הוועדה המקצועית הארצית בשיתוף עם משרד המדע במטרה לצמצם את הרכב הוועדה וליעל את עבודתה.
  • לקראת חידוש המכרזים לביצוע הסקר ולשיווק והפצת התכנית באמצעות משרד המדע, תתקיים בחינה של לקחי התהליך המכרזי הקודם שתכלול בין היתר, שיפור המכרזים, לרבות הפרדה אפשרית בין המכרז לביצוע הסקר ובין המכרז לשיווק והפצת התכנית ועוד.
 4. בתיאום עם משרד המדע הטכנולוגיה והחלל הוחלט כי ניהול התכנית, הפיקוח, הבקרה וייצוג ישראל בתשתית האירופית של הסקר החברתי האירופאיESSurvey) ) ימשיך להיות באחריותו של משרד המדע כמו בסבב הקודם ומתקציב של ות"ת בגין סעיפי הפעילות המפורטים.
 5. החלטה זו ותקצובה, מותנים בחתימת סיכום בין ות"ת ומשרד המדע, המעגן את העקרונות, חלוקת תחומי האחריות בין הגופים ומחויבויותיהם, את מסגרת התקציב והשתתפות ות"ת בתכנית ועוד. הסיכום יובא לאישור ות"ת מראש.