22/03/16

הסרת הגבלת הרישום לתוכניות הלימודים לתואר ראשון (LL.B.) במשפטים, לתואר ראשון (B.A.) במינהל עסקים ולתואר שני (M.B.A.) במרכז האקדמי פרס

בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו (22.3.2016), דנה מליאת המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:

  1. בהתאם להמלצת הוועדות המקצועיות בעניין הסרת מגבלת הרישום לשנה"ל תשע"ז לתוכנית הלימודים לתואר ראשון במנהל עסקים ולתואר שני במנהל עסקים במרכז האקדמי פרס ולתואר ראשון במשפטים, לאפשר למרכז האקדמי פרס לרשום סטודנטים למחזור חדש לשנה"ל תשע"ז בלבד.
  2. על המרכז האקדמי פרס לעמוד בתנאי הקבלה שאושרו לתוכניות אלו במלואן לרבות לעניין המגבלה על קבלת סטודנטים שאינם עומדים בתנאי הקבלה (דרך מסלול "הגשמה" או דרך כל מסלול אחר) שתתאפשר בהיקף שלא יעלה על 20% מכלל הסטודנטים שהתקבלו ללימודים בשנה א' באותו מחזור.
  3. פניית המוסד בבקשה לשנות את תנאי הקבלה שנקבעו לתוכניות הלימודים לתואר ראשון במנהל עסקים ובמשפטים תועבר לוועדות הבדיקה לצורך קבלת חוות דעתן.
  4. לאור העובדה כי המל"ג מתכוונת לקיים דיון עקרוני בנושא תנאי הקבלה, כל החלטה שתתקבל בנושא תחול גם על תוכניות הלימודים המתקיימות במרכז האקדמי פרס.
  5. המשך רישום סטודנטים מעבר לשנה"ל תשע"ז, יידון בהמשך ובהתבסס על המלצות וועדות הבדיקה ובהתאם לאמור לעיל.