13/05/14

העברת בקשת המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן לפתוח התמחות בניהול איכות במערכת הבריאות במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני (M.A,) ללא תזה במינהל מערכות בראיות לבדיקת מומחה

בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד (13.5.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל מאותו היום, והחליטה לאשר את שם המומחה שהוצע לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן לפתוח התמחות ב"ניהול איכות במערכת הבריאות" במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה במינהל מערכות בריאות.  שם המומחה יהיה חסוי בפני המוסד.