28/11/18

העברת האחריות והטיפול במלגות להנדסאים מקרן הסיוע לסטודנטים של ות"ת

ות"ת עודכנה בישיבתה ביום 28.11.18 בדבר ההסכם בין משרד האוצר ומשרד הכלכלה לשנים תשע"ה – תשע"ט באשר למלגות לסטודנטים של מה"ט ללימודי הנדסאים ובדבר אישור קרן הסיוע לסטודנטים לבצע זאת עד למועד סיום ההסכם. לאור הסתמכות הסטודנטים לשנה"ל תשע"ט, רושמת בפניה ות"ת כי תועברנה המלגות בתשע"ט גם לסטודנטים ההנדסאים.

עם זאת, הואיל והשתתפות ות"ת בסיוע לסטודנטים שאינם חלק ממערכת ההשכלה הגבוהה (הנדסאים) אינה עולה בקנה אחד עם תפקידה של ות"ת ועצמאות מערכת ההשכלה הגבוהה, תתבצע פנייה לממשלה לתיקון סעיף 12 בהחלטתה מס' 3419 מיום 11.1.18, בהתייחס לקרן הסיוע משנה"ל תש"פ ואילך.