12/11/13

העברת הבקשה של המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בלימודים כלליים במתכונת חד-חוגית ודו-חוגית לבדיקתה של ועדה מקצועית ואישור הרכב הוועדה

בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (12.11.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בלימודים כללים במתכונת חד-חוגית ודו-חוגית,  כלהלן:

  • פרופ' אלכס בליי – הפקולטה ללימודי מזרח תיכון, אוניברסיטת אריאל בשומרון – יו"ר
  • פרופ' יוסי יונה – המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
  • ד"ר דניאלה גורביץ – הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת בר-אילן
  • ד"ר מיכל בירון – הפקולטה לניהול, אוניברסיטת חיפה