23/07/13

העברת הבקשה של המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תוכנית לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בעמיות יהודית, לבדיקתה של ועדה מקצועית ואישור הרכבה

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה להקים ועדה לבדיקת הבקשה של המרכז הבינתחומי הרצליה לפתוח תוכנית לתואר ראשון (B.A) דו-חוגי בעמיות יהודית.

  • להלן הרכב הוועדה המאושר:
  • פרופ' אביגדור שנאן – החוג לספרות עברית, האוניברסיטה העברית בירושלים- יו"ר
  • פרופ' דן לאור- החוג לספרות, אוניברסיטת תל אביב
  • פרופ' זאב ספראי – החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת בר אילן
  • פרופ' נעמה צבר בן יהושע – החוג לחינוך, אוניברסיטת תל אביב
  • גב' אנה בן מנשה – מרכזת הוועדה