14/02/17

העברת תוכניות לתואר ראשון של אוניברסיטת בר-אילן מהמכללה החרדית בירושלים לקמפוס החרדי של המוסד

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית, והחליטה לאשר את העברת התוכניות האקדמיות לתואר ראשון שאושרו לפתיחה לאוכלוסיה החרדית בפלטפורמה החרדית בירושלים למסגרת החרדית של האוניברסיטה.  לפיכך, התוכניות לתואר ראשון של אוניברסיטת בר-אילן שאושרו לפתיחה לאוכלוסיה החרדית בפלטפורמה החרדית בירושלים יוכלו להמשיך ולפעול במסגרות החרדיות של אוניברסיטת בר-אילן. ועדת ההיגוי רואה חשיבות בשמירה על רצף הפעילות והיצע התוכניות הייעודיות לאוכלוסיה החרדית.

החלטה זו הינה בהמשך להחלטת ועדת ההיגוי בישיבתה מיום 27.9.2016, בנוגע לסגירת התוכניות של אוניברסיטת בר-אילן המתקיימות בפלטפורמה החרדית בירושלים.