20/05/20

העברת תקציב משרד הבריאות וישראל דיגיטלית בתכנית רפואה ממוקדת אישית (רמ"א) לקרן הלאומית למדע

בהמשך להודעת הקרן הלאומית למדע בדבר שיתופי פעולה עם ישראל דיגיטלית ומשרד הבריאות לפיהם יעבירו אליה 10 מליון דולר כ"א לטובת תכנית מענקי מחקר בתחום של רפואה ממוקדת אישית )רמ"א( אשר תוגש ותישפט ע"י הקרן הלאומית למדע, ובהתאם להחלטת ות"ת מיום 16.12.2015, בדבר עקרונות להסדרת שיתופי פעולה מחקריים בין הקרן הלאומית למדע לגופים ממשלתיים מאשרת ות"ת את שיתופי הפעולה הנ"ל והעברת הסך של 10 מליון דולר ע"י ישראל דיגיטלית ו-10 מליון דולר ע"י משרד הבריאות לקרן הלאומית למדע בכפוף לתנאים הבאים:

א. משרד הבריאות וישראל דיגיטלית תהיינה אחראיות לבדיקת ביצוע התכנית ע"י הקרן ועל כלל המחויבויות בעניין זה.

ב. הקרן אחראית באופן בלעדי לעמוד בהתחייבויותיה כלפי ישראל דיגיטלית ומשרד הבריאות.

ג. במסגרת המימון שמעמידים ישראל דיגיטלית ומשרד הבריאות נכללות, בין היתר, עלויות התקורה של הקרן.

ד. הקרן תתחייב כי תכנית מחקר זו תנוהל באופן נפרד )משק סגור( וכי התקציב המועבר אליה באופן שוטף ע "י ות"ת )למעט לתכנית זו( לא ישמש למימון שיתופי הפעולה הנ"ל, וזאת למניעת כפל תקצוב.

ה. הקרן תתחייב בפני ות"ת כי אין בשיתופי פעולה אלה כדי לפגוע בפעילותה השוטפת והמתוקצבת של הקרן.

ו. הקרן תגיש לות"ת כל שנה דיווח כספי בתכנית זו בהתאם לנדרש.

ז. באחריות הקרן ליידע את ישראל דיגיטלית ומשרד הבריאות בדבר החלטה זו. לאחר ביצוע האמור לעיל, תקציבי משרד הבריאות וישראל דיגיטלית בתכנית זו יועברו מעתה ישירות לקרן ולא באמצעות ות"ת.