24/06/20

העברת תקציב משרד הבריאות וישראל דיגיטלית לתכנית רפואה ממוקדת אישית (רמ"א) בקרן הלאומית למדע (תיקון)

ביום 20/5/2020 דנה ות"ת בנושא שבנדון, אך לאור טעות שנפלה במסמך שהובא להחלטת ות"ת, דנה ות"ת ב-24.6.2020 בשנית בנושא ולהלן החלטתה :

בהמשך להחלטת ות"ת מיום 30.1.2018 לפיה הקצתה ות"ת 10 מיליון דולר (כ-35 מיליון ₪) במהלך השנים תשע"ח-תשפ"ב לטובת תכנית מענקי מחקר בתחום של רפואה ממוקדת אישית (רמ"א), המופעלת ע"י הקרן הלאומית למדע, ובהמשך להודעות הקרן הלאומית למדע בדבר שיתופי פעולה עם ישראל דיגיטלית ומשרד הבריאות לפיהם יעבירו אליה 10 מיליון דולר כ"א לטובת תכנית רמ"א, ובהתאם להחלטת ות"ת מיום 16.12.2015, בדבר עקרונות להסדרת שיתופי פעולה מחקריים בין הקרן הלאומית למדע לגופים ממשלתיים, מאשרת ות"ת את הסיכום התקציבי שנחתם עם ישראל דיגיטלית בחודש מרץ 2019 וכן מאשרת חתימה על סיכום תקציבי עם משרד הבריאות והעברת חלקו של משרד הבריאות וחלקה של ישראל דיגיטלית באמצעות הות"ת לקרן בכפוף לתנאים הבאים:

  1. משרד הבריאות וישראל דיגיטלית יהיו אחראים לבדיקת ביצוע התכנית ע"י הקרן ועל כלל המחויבויות בעניין זה.
  2. הקרן אחראית באופן בלעדי לעמוד בהתחייבויותיה כלפי ישראל דיגיטלית ומשרד הבריאות.
  3. התקורה בתכנית ה-IPMP משולמת ע"י הקרנות הפילנתרופיות. הקרן תתחייב כי תכנית מחקר זו תנוהל באופן נפרד (משק סגור) וכי התקציב המועבר אליה באופן שוטף ע"י ות"ת (למעט לתכנית זו) לא ישמש למימון שיתופי הפעולה הנ"ל, וזאת למניעת כפל תקצוב.
  4. הקרן תתחייב בפני ות"ת כי אין בשיתופי פעולה אלה כדי לפגוע בפעילותה השוטפת והמתוקצבת של הקרן.
  5. הקרן תגיש לות"ת כל שנה דיווח כספי בתכנית זו בהתאם לנדרש.
  6. תקציבי משרד הבריאות וישראל דיגיטלית בתכנית זו יועברו לות"ת וממנה לקרן הלאומית למדע בהתאם לסיכומים תקציביים שנחתמו ושיחתמו עם ות"ת.

מובהר, כי ות"ת לא תהיה אחראית לסכומים עליהם התחייבו משרד הבריאות או ישראל דיגיטלית ושלא הועברו על ידם. כמו כן, ות"ת תעביר את כספי משרד הבריאות אל הקרן הלאומית למדע רק לאחר קבלת הכספים בפועל בות"ת.