21/10/20

העברת תקציב משרד הבריאות לתוכנית רפואה ממוקדת אישית )רמ"א( בקרן

בהמשך להחלטתה מיום 24.6.2020 דנה ות"ת בישיבתה ביום 20.10.2020 בהעברת השתתפות משרד הבריאות לתכנית מענקי מחקר בתחום הרפואה הממוקדת אישית (רמ”א) בקרן הלאומית למדע (תכנית רמ”א, IPMP) והחליטה לעדכן את החלטתה מיום 24.6.2020 ולאשר חתימה על סיכום תקציבי עם משרד הבריאות בנושא העברת חלקו לתכנית באמצעות הות”ת, כמפורט להלן, בכפוף לעקרונות טיוטת הסיכום שהוצגה בפניה ולשינויים ולתנאים הבאים:

(1) התחייבות משרד הבריאות לתוכנית תעמוד על 6.5 מיליון דולר.

(2) יתר התנאים הקבועים בהחלטת ות"ת מיום 24.6.20 , מהווים חלק בלתי נפרד מהחלטה זו, והם יוותרו בעינם.