10/02/15

הענקת הסמכה (ראשונה) לשנתיים, דהיינו עד ינואר 2017, למכללה האקדמית ספיר להעניק תואר שני ללא תזה בקולנוע-הפקה ותיאוריה (במסלול M.A. ובמסלול M.F.A.)

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ה (10.2.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות מיום 30.12.2014, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה שבדקה את בקשת המכללה האקדמית ספיר לקבל הסמכה להעניק תואר שני ללא תזה בקולנוע – הפקה ותיאוריה (במסלול .M.A ובמסלול M.F.A.), על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את דו"ח הוועדה ולהעניק למכללה האקדמית ספיר הסמכה זמנית להעניק תואר שני ללא תזה ב"קולנוע – הפקה ותיאוריה" (במסלול M.A. ובמסלול M.F.A.), לתקופה קצובה של שנתיים.
  3. להסב את תשומת לב המכללה לכך שבניגוד לאמור בדו"ח הוועדה, המועצה מאשרת למכללה להעניק פטור מלימודים אקדמיים קודמים בקולנוע ממוסד אקדמי מוכר בהיקף מירבי של שליש מסך נקודות הזכות הנדרשות לתואר.
  4. בתום שנה"ל תשע"ה תגיש המכללה דיווח מפורט על ההתפתחות בתוכנית, תוך התייחסות מפורטת לצעדים שננקטו לייצוב התוכנית ולשימור וטיפוח סגל ההוראה הבכיר בתוכנית.
  5. בתום תקופת ההסמכה הזמנית וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח.
  6. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".