04/07/18

הענקת הרשאת חתימה למר מתניהו אנגלמן – מנכ"ל מל"ג/ות"ת

עדכון הסדר הרשאות חתימה לעניין מורשי חתימה במינהל התאגיד ולביצוע תקציב

בישיבתה ביום 4.7.18 החליטה ות"ת לעדכן את החלטתה מיום 22.11.2017, ו- 13.7.2017 ומיום 25.11.2015 בדבר הסדר הרשאות החתימה לעניין מורשים חתימה של תקציב מינהל תאגיד המל"ג/ות"ת, ומורשי חתימה לביצוע תקציב ות"ת.

להלן הסדר הרשאות חתימה מעודכן:

עדכון הסדר הרשאות חתימה

1. מורשי חתימה של תקציב מינהל תאגיד המל"ג/ות"ת

2. מורשי החתימה לביצוע תקציב ות"ת (תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה)

 

1. מורשי חתימה לתקציב מינהל תאגיד המל"ג/ות"ת

ות"ת מחליטה להסמיך את מורשי החתימה במינהל מל"ג/ות"ת כדלהלן:

א. על התחייבויות, חוזים, הוראות לבנק, אישור חשבונות, ותשלומי המינהל למוטבים שונים יחתמו:

(1) עד 250,000 ₪ – שני מורשי חתימה מרשימה ב.

(2) מסך 250,000 ₪ ועד לסך 500,000 ₪ – מורשה אחד מרשימה א, ומורשה אחד מרשימה ב.

(3) מעל 500,000 ₪ – שני מורשי חתימה מרשימה א.

 

ב. תשלום משכורות ותשלומים נלווים לשכר לרשויות המס, תשלום למינהלת הגמלאות- שני מורשים

מרשימה ב'.

                רשימה א'                           רשימה ב'
1 יו"ר ות"ת 1 ממונה תחום מינהל וכספים
ובהעדרו: סגן יו"ר ות"ת
2 מנכ"ל מל"ג/ות"ת 2 מנהלת כספים בכירה
3 סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש 3 סמנכ"ל תקצוב**
4 חשבת בכירה**

איוש שמי ופרטי המורשים*:

 

                  רשימה א'                      רשימה ב'
  שם ת.ז.   שם ת.ז.
1 פרופ' יפה זילברשץ 51940591 1 מר יוני אבן טוב 036451557
2 מר מתניהו אנגלמן 059702266 2 גב' אליז דולב 014296420
3 גב' דנה אהרון 032766099 3 גב' שירה נבון 038410403
  4 רו"ח  אביטל בלייוס 029384294

___________

* בכל מקום בו קיימת זכות חתימה למורשה מרשימה ב', רשאי לחתום מורשה מרשימה א'

** מורשי חתימה לצורך גיבוי (לא בשגרה)

 

ג. על כל חוזה עבודה של עובדי ות"ת/מל"ג – יחתמו בשם המועצה להשכלה גבוהה המנכ"ל והסמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש, ובהיעדר מנכ"ל מכהן או ממלא מקום מנכ"ל יחתום יו"ר ות"ת, כאשר על חוזה העסקה של המנכ"ל ושל סמנכ"ל למשאבי אנוש יחתום בעל התפקיד השני וכן יו"ר ות"ת.

ד. ביצוע הזמנות רכש שוטפות למינהל התאגיד – מבלי לגרוע בזכויות דלעיל, לצורך ביצוע הזמנות רכש שוטפות למינהל התאגיד מנהל/ת חוזים והתקשרויות מורשה/ית לחתום על ביצוע הזמנות רכש בשם התאגיד, בגין פעולות שוטפות כגון הזמנת כיבוד קל לישיבות, חדרי ישיבות, לינה ומוניות, פרסום בעיתונות, ציוד משרדי וכד', כל זאת בסכום של עד 20,000 ₪ ובלבד שמצורפת חתימה של ממונה תחום מינהל וכספים או סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש.

ה. כל מסמך/התחייבות/חוזה/יפוי כח וכו' שאינו נופל בהגדרות איזה מהסעיפים לעיל ואינו טומן בחובו משמעות כספית כלשהי – ייחתם ע"י מנכ"ל מל"ג/ות"ת או חבר הנהלה עליו יחליט לעניין זה המנכ"ל.

 

2. מורשי חתימה לצורך ביצוע תקציב ות"ת (תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה):

הגדרות

תקציב: התקציב הרגיל השנתי ותקציב הפיתוח של ות"ת למערכת ההשכלה הגבוהה.

תקנה: הרמה המפורטת ביותר של התקציב.

מוטב: מוסד להשכלה גבוהה המתוקצב על ידי ות"ת ומוטבים אחרים שאינם מוסדות להשכלה גבוהה, אשר ות"ת מעבירה אליהם כספים לצורך קידום מערכת ההשכלה הגבוהה, בהתאם להחלטות ות"ת.

הוצאה: ביצוע תקציב (העברת תשלום) של תקנה עבור מוטב ספציפי.

טופס זיכוי: טופס המופנה לחשבת הבכירה המהווה אישור לביצוע תקציב.

עודף מחוייב: יתרת תקציב בשנה מסויימת שנוצרה לגביה התחייבות כלפי מוטב אשר תמומש בשנה/שנים העוקבת/עוקבים.

א. כללי

1. סכומי התקציב המאושרים ע"י ות"ת הינם הרשאה מקסימאלית להוציא או להתחייב.

2. הגורם המבצע את התקציב המאושר לכל מוטב (באמצעות מתן זיכוי) הינו אגף התקצוב של ות"ת, בהתאם לכללים לחלוקת התקציב בכל תקנה כפי שנקבעו ע"י ות"ת.

 

שינויים בתקציב ות"ת יובאו לות"ת בהתאם לכללים הבאים:

שינוי יאושר ע"י יו"ר ות"ת או מנכ"ל מל"ג/ות"ת ויובא במסגרת עדכון לות"ת (אין צורך באישור בהצבעה) הכל טרם ביצוע השינוי.

  • תוספת או הפחתה של תקציב ספציפי שמקורה בגורם חיצוני ושאינה נתונה לשיקול דעת ות"ת (ככלל שינוי טכני כגון עדכון מדדים וכד') .
  • העברת עודפים מחויבים המועברים מתקנה אחת לתקנה המקבילה בשנה העוקבת.
  • העברה בין מוטבים בתקנה – שינוי בחלוקת התקציב בין מוטבים (כולל בלתי מוקצה), שאיננה כרוכה בקביעת כללים חדשים לחלוקת התקציב בתקנה או בשינוי החלטת ות"ת המקורית בנושא.
  • העברה בין תקנות קיימות במהלך השנה שאינה עולה על 1 מיליון ₪ לפעולה בשנה ועד סך כולל של 10 מש"ח מהתקציב השנתי בסה"כ על פני השנה  – והכל בהתאם להחלטות וכללי ות"ת בנושא הספציפי. מכל מקום, חברי ות"ת יהיו רשאים לבקש דיון והחלטה בנושא.

 

שינוי יובא לאישור ות"ת (הצבעה)

  • תוספת ו/או הפחתה כללית של תקציב שמקורו בגורם חיצוני ושאינה נתונה לשיקול דעת ות"ת (כגון החלטות ממשלה, עדכון מדדים וכד') לדוגמא: הפחתת תקציב המדינה.
  • כל יתר המקרים שאינם במסגרת עדכון לות"ת לרבות: החלטות הדורשות דיון עקרוני, העברת עודפים לא מחויבים משנה לשנה, פתיחת תקנה חדשה, ביטול תקנה, העברה בין תקנות קיימות העולה על 1 מיליון ₪ לפעולה בשנה.

 

ב. מורשי חתימה , לחתימה על בקשות לחשבות משרד החינוך ו/או לחשב הכללי, להקצאת כספים למוסדות להשכלה גבוהה, למינהל מל"ג/ות"ת ולמוטבים אחרים

 

                רשימה א'                           רשימה ב'
1 יו"ר ות"ת 1 סמנכ"ל תקצוב
ובהעדרו: סגן יו"ר ות"ת (ככל שקיים)
2 מנכ"ל מל"ג/ות"ת 2 חשבת בכירה

איוש שמי ופרטי המורשים*:

                  רשימה א'                      רשימה ב'
  שם ת.ז.   שם ת.ז.
1 פרופ' יפה זילברשץ 51940591 1 גב' שירה נבון 038410403
2 מר מתניהו אנגלמן 059702266 2 רו"ח  אביטל בלייוס 029384294

___________

* בכל מקום בו קיימת זכות חתימה למורשה מרשימה ב', רשאי לחתום מורשה מרשימה א'

סדר העבודה יהיה כדלקמן:

א. בקשות להקצאת כספים למוסדות להשכלה גבוהה או למוטבים אחרים-ייחתמו ע"י שני מורשי החתימה ברשימה ב' דהיינו: הסמנכ"ל לתקצוב והחשבת הבכירה.

ב. בקשות להקצאת כספים למנהל מל"ג/ות"ת – ייחתמו ע"י מנכ"ל מל"ג/ות"ת והחשבת הבכירה. בהיעדר מנכ"ל מכהן או ממלא מקום מנכ"ל תחתום יו"ר ות"ת.

ג. הסכמים/התחייבויות בנושאי תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה – בין ות"ת למשרדי ממשלה ורשויות ציבוריות – הסכמים/התחייבויות בין ות"ת לבין צדדים שלישיים כגון: משרדי ממשלה וכו' יחתמו ע"י 2 מבין סמנכ"ל לתקצוב, מנכ"ל, יו"ר ות"ת.

ד. על הסכמים בינלאומיים ומסמכי יישום בינלאומיים – יחתמו לאחר שקיבלו את אישור מל"ג, ובמידה ונדרש גם אישור ות"ת, והתקבל אישור משרד החוץ, שניים מתוך השלושה הבאים: יו"ר ות"ת, סיו"ר מל"ג ומנכ"ל מל"ג/ות"ת.

 

* הסכמים/ חוזים יאושרו ע"י הלשכה המשפטית טרם חתימה.

 

החלטה זו מבטלת ובאה במקום כל החלטה קודמת שקיבלה ות"ת לעניין מורשי חתימה של תקציב מינהל תאגיד המל"ג/ות"ת מורשי החתימה לביצוע תקציב ות"ת (תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה).