16/08/17

הענקת מלגות לדוקטורנטים בני החברה הערבית, מחזור תשע"ח

ביום 16.8.17 דנה ות"ת בהמלצת ועדת ההיגוי להענקת מלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהחברה הערבית והיא מחליטה לאשר את המלצת הוועדה כדלקמן:

  1. בתכנת להענקת מלגות לבתר דוקטורנטים מצטיינים מהחברה הערבית – לאשר זכייתם של6 מועמדים לקבלת מלגה לשנת תשע"ח (מתוך מקסימום 14 מלגות אפשריות).
  2. בתכנית להענקת מלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהחברה הערבית – לאשר את זכייתם של 18 מועמדים לקבלת מלגה בשנת תשע"ח (על אף שהתכנית מאפשרת מקסימום של 14 מלגות) וזאת ללא תוספת תקציבית, לאור מיעוט הזכיות בתכנית לבתר דוקטורנטים מצטיינים מהחברה הערבית, ומאחר והדבר עולה בקנה אחד עם מטרות של ות"ת, לעודד ולהביא להרחבת אנשי הסגל בני החברה הערבית.