21/07/21

הערכה ובחינת תוכנית מלגות המצוינות של ות"ת

בישיבתה ביום 21.7.21 דנה ות"ת בעדכון מערך תכניות מלגות המצויינות של ות"ת. וכן בממצאים ובהמלצות שהתקבלו בנושא.

מלגות ות"ת המבוססות על מצוינות מהוות תמריץ כלכלי ותדמיתי - בעיקר עבור סטודנטים מצטיינים המגיעים מהפריפריה החברתית-כלכלית, שהינם דור ראשון להשכלה גבוהה[1] , על כן יש חשיבות לעודד סטודנטים מצטיינים להמשיך ללימודים במסלול המחקרי בתחומים נדרשים, כפי שקבעה ות"ת.

בהמשך לבחינה והערכה מקיפה שנעשתה על כלל  תוכניות מלגות המצוינות אותן מפעילה ומתקצבת ות"ת אשר כללה התייחסות למידת הרלוונטיות, האפקטיביות והתאמתן של מלגות המצוינות ליעדים ולמטרות שלשמן הוקמו ולדו"ח שהתקבל בנושא, והוצג בפני ות"ת במסמך מס' 4915 המצ"ב החליטה ות"ת כלהלן:

I. רה-ארגון ועדות השיפוט:

לאחר בחינת מצאי הוועדות הקיים ולאור כפילות של ועדות בתחומי לימוד מסויימים, מה שגורם למס' רב של ועדות שיפוט, ועל-מנת להסדיר את אופן הקמת ועדות שיפוט של  תוכניות המלגות, מחליטה ות"ת כדלקמן:

א. צמצום 17 ועדות השיפוט הפועלות כיום ואיגומן ל-9 ועדות שיפוט בהתאם לתחומי האחריות כמפורט להלן.

ב. שיפור וייעול אופן עבודת ועדות השיפוט:

  • לאור האיגום, ובשל עומס העבודה שעשוי להיווצר בכל ועדה, תתכנס כל ועדה מספר פעמים בשנה על מנת לדון בכל פעם במלגה אחרת, כדוגמת הוועדות למינוי פרופסורים.
  • תיקבע אחידות בעבודת הוועדות.
תחום תכנית מלגות ועדה כיום ועדה מוצעת
הנגשה ·       מלגות מעוף לקליטת סגל לבני החברה הערבית

·       מלגות לבתר-דוקטורנטים לבני החברה הערבית

·       מלגות לדוקטורנטים  בני החברה הערבית

·       מלגות לתואר שני לבני החברה הערבית

1)               בני החברה הערבית 1)      בני החברה הערבית
·       מלגות לקליטת סגל ליוצאי אתיופיה

·       מלגות לבתר-דוקטורנטים יוצאי אתיופיה

·       מלגות לדוקטורנטים יוצאי אתיופיה

·       מלגות לתואר שני מחקרי לסטודנטים יוצאי אתיופיה

2)      יוצאי אתיופיה 2)      הנגשה
·       מלגות לדוקטורנטים חרדים

·       מלגות לתואר שני מחקרי לחרדים

3)      חרדים
·       מלגות המר לתואר שני מחקרי 4)      המר
·       מלגות לבציון 5)      לבציון
מדעי החברה והרוח ·       מלגות אלון-בתחום מדעי החברה 6)               מלגות אלון-בתחום מדעי החברה 3)      מדעי החברה
·       דוקטורנטים בתחומי כלכלת ישראל 7)      דוקטורנטים בתחומי כלכלת ישראל
·       מלגות אלון-בתחום מדעי הרוח 8)      מלגות אלון-בתחום מדעי הרוח 4)      מדעי הרוח
·       רוטנשטרייך 9)      רוטנשטרייך
מדעי הטבע והנדסה

 

 

 

 

 

 

·       מלגות אלון-בתחום מדעי החיים 10)   מלגות אלון-בתחום מדעי החיים 5)      מלגות אלון- מדעי החיים
·       מלגות אלון-בתחום המדעים המדוייקים וההנדסה 11)   מלגות אלון-בתחום המדעים המדוייקים וההנדסה 6)      מלגות אלון- המדעים המדוייקים וההנדסה
·       מלגות לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הנתונים 12)   מלגות לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הנתונים 7)      מדעי הנתונים
·       מלגות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים במדעי הנתונים 13)   מלגות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים במדעי הנתונים
·       מלגות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים בתחומי הקוונטיים 14)   מלגות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים בתחומי הקוונטיים 8)      מדע וטכנולוגיה קוונטיים
·       מלגות לדוקטורנטים מצטיינים במדע וטכנולוגיה קוונטיים 15)   מלגות לדוקטורנטים מצטיינים במדע וטכנולוגיה קוונטיים
·       תכנית תמיכה לקליטת חברי סגל במדע וטכנולוגיה קוונטיים 16)   תכנית תמיכה לקליטת חברי סגל במדע וטכנולוגיה קוונטיים
מגדר-נשים ·       מלגות לדוקטורנטיות מצטיינות בתחומי ההייטק

·       מלגות לתואר שני מחקרי לנשים מצטיינות בתחומי ההייטק

·       מלגות לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות בשיתוף קרן צוקרמן

17)   נשים 9)      מגדר-נשים

II   רה-ארגון מערך המלגות:

לאחר בחינה ומיפוי  של מערך תכניות המלגות הקיים , מחליטה ות"ת כי:

א. עם הקמת תכנית מלגות ע"י ות"ת תבחן ות"ת את הצורך בהקמת ועדת שיפוט נפרדת למלגה, או האם ניתן לאחד אותה עם ועדת שיפוט קיימת .

ב. תיערך בחינה פרטנית בכדי לעדכן את תקנוני תוכניות המלגות - בהתאם לתנאי המערכת וצרכיה כיום כדלקמן:

  • הגבלת מס' מועמדים שיגישו המוסדות בכל תוכנית מלגות.
  • מתן אפשרות למעקב אחר מועמדים ובוגרים מעת לעת.

ג. יפותח כלי מקוון להגשת מועמדים למלגות.

ד. יוקם מאגר נתונים ומערכת ממוחשבת רב-שנתית למעקב, ניתוח ועיבוד הנתונים של מערך מלגות המצויינות.

ה. מערך המלגות יבחן, שוב, לקראת החומש הבא, לרבות תוכניות המלגות שנפתחו לאחרונה (כדוגמת מדעי הנתונים, קוונטיים וכו')

ו. הגברת היוקרתיות של המלגות: הקמת "רשת זוכים", פרסום, פעילויות אקדמיות משותפות, טקסים וכד'.

ז. העלאת המודעות בקרב המוסדות לפעול לשדרוג, שיפור והקמת מערכות מיחשוב, מידע ואיסוף נתונים בנושא, לרבות מידע ומעקב אחר מועמדים וזוכים.

 

III הקמת צוות:

יוקם צוות שיורכב מיו"ר ועדות תכניות מלגות ההנגשה (מלגות: המר; לבציון; בני החברה הערבית; יוצאי אתיופיה; חרדים) (להלן "הצוות"). הצוות יבחן את הנחות העבודה ויישום השינויים המוצעים בנושאים הבאים, והמלצותיו יוגשו לאישור ות"ת:

 

א. הפרמטרים והקריטריונים

הפרמטרים והקריטריונים המגדירים את המונחים "פריפריה חברתית-כלכלית" ו"דור ראשון להשכלה גבוהה" בהקשר של הענקת מלגות מצויינות.

ב. מלגות ללימודי תואר שני מחקרי

השינויים במפה האקדמית והגידול המשמעותי של לימודי תואר שני בכלל, ומחקרי בפרט, במוסדות בישראל, השפיעו גם על הנחיצות והצורך במלגות לעידוד לימודים לתואר שני.

הואיל ונדרשת חשיבה מחודשת לגבי המלגות הקיימות, לרבות חשיבה בנוגע להגדרת היעדים והמטרות שלהן: מתן מענה לכלל בוגרי התואר הראשון, מהמוסדות והמגזרים השונים, וייעוד המלגה לסטודנטים המתכוונים ללמוד בכל המוסדות המתוקצבים,  ובהתאם להמלצות הדו"ח, הצוות שמונה ע"י ות"ת כאמור לעיל יבחן את האפשרות לאיחוד המלגות הקיימות לכדי מלגה חדשה אחת אשר תוענק לסטודנטים מצטיינים בוגרי תואר ראשון, שהינם דור ראשון להשכלה גבוהה, מכל המוסדות להשכלה גבוהה, הממשיכים לימודיהם לתואר שני מחקרי בכל המוסדות המתוקצבים.

בנוסף, יבחן הצוות את ההמלצות והשלבים לאיגום המלגות כמפורט להלן ובהתבסס על הדו"ח שהוצג במסמך 4915.

1) שלב ראשון - תכנית המלגות ע"ש המר המיועדת לבוגרי תואר ראשון מצטיינים מהמכללות האקדמיות הממשיכים לימודיהם לתואר שני מחקרי באחת מהאוניברסיטאות, תוסב לתכנית שתיועד לבוגרי תואר ראשון מצטיינים מכל המוסדות להשכלה גבוהה הממשיכים לימודיהם לתואר שני מחקרי בכל המוסדות המתוקצבים.

2) שלב שני – איגום 4 תוכניות המלגות הקיימות כיום (מלגות ע"ש המר; מלגות לבני החברה הערבית; מלגות לחרדים; מלגות ליוצאי אתיופיה) לתוכנית מלגות אחת שתיועד לבוגרי תואר ראשון מצטיינים מכל המוסדות להשכלה גבוהה שהינם דור ראשון להשכלה גבוהה, הממשיכים לימודיהם לתואר שני מחקרי בכל המוסדות המתוקצבים.

על-מנת שלא לפגוע בתהליך ההנגשה של האוכלוסיות השונות, חלוקת הזוכים במלגת ההנגשה החדשה תהא תוך כדי שמירה על הקצאת המלגות לפי מגזר, בהתאם לקיים בשנה"ל תשפ"א  דהיינו: בני החברה ערבית – 30 מלגות; יוצאי אתיופיה - 13; חרדים - 10; בוגרי תואר ראשון מצטיינים (מחליף המר) - 12.

ג. מלגות ע"ש לבציון:

התוכנית מהווה תמריץ מרכזי לעידוד סטודנטים מצטיינים מהפריפריה החברתית-כלכלית לפנות ללימודי התואר השלישי באוניברסיטאות בארץ. בנוסף, ישנה חשיבות רבה להגברת הזיקה בין הדוקטורנט למקום מגוריו/לפריפריה החברתית-כלכלית. לפיכך, הצוות יבחן את:

  • עדכון מטרות המלגה כך שתיועד לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה החברתית-כלכלית, שהינם דור ראשון להשכלה גבוהה.
  • האפשרות של דרישה לפעילות התנדבותית של המילגאים בהיקף של X שעות לשנה, כתרומה לקהילה בפריפריה/בבי"ס התיכון בו למדו.

IV מלגות דוקטורנטים בכלכלת ישראל:

מלגה נקודתית התמחותית ביוזמת משרד האוצר ובעלת מיעוט זוכים. הירידה במספרי המועמדים והזוכים מצריכה חשיבה ובחינת הרחבת התחום, כך שהמלגה תהיה רלוונטית ותאפשר מימוש מרבי של זכיות בה. לפיכך מחליטה ות"ת לבחון בשיתוף משרד האוצר את יעדי התוכנית והצורך בהמשכיותה זאת במהלך X החודשים הקרובים ולקראת שנה"ל הבאה.

V מלגות ע"ש אלון:

מהתבוננות בהתפלגות הזכיות לפי תחום לימודים  נראה כי לכל אורך השנים מספר הזכיות שונה באופן מובהק ועקבי בין התחומים העיוניים לתחומים המדעיים/הניסויים, כאשר רוב המועמדים והזוכים הינם מתחומי המדעים המדויקים וההנדסה.

על כן חלוקת המלגות תישאר בהתאם לנוסחת החלוקה הקיימת כיום. יחד עם זאת, עבור תחומי לימוד שיזכו ביותר מ-40% מסך הזכיות (10 מלגות) למחזור אחד תוכל ועדת השיפוט להסיט את  המלגות העודפות מעל 10 מלגות, למועמדים המדורגים בסדר עדיפות הבא, על בסיס מצויינות, וזאת לעידוד תחומי לימוד אחרים, בהתאם למדיניות ות"ת.

VI שם המלגות

תיערך בחינה משפטית של האפשרות להמשיך ולקרוא למלגות ות"ת על שם אנשים שתרמו למערכת. ככל שיידרש, הנושא יחזור לות"ת.

[1] כיום נהוגה ההגדרה לפיה שני ההורים ללא השכלה אקדמית