28/06/16

הערכת איכות של לימודי האנגלית כשפה זרה במוסדות האקדמיים בישראל

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו (28.6.2016) אימצה המל"ג את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות בעניין הערכת איכות של לימודי האנגלית כשפה זרה, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה רואה חשיבות רבה בלימודי האנגלית כשפה זרה, כחלק ממערך הקניית כלים וידע מספק לסטודנטים במהלך לימודיהם לתואר אקדמי. רכישת מיומנויות בשפה האנגלית הינה תנאי בסיס לכך כי סטודנטים יוכלו להתמודד עם חומרי הרקע בקורסים השונים במהלך לימודיהם האקדמיים.
  2. המועצה להשכלה גבוהה והות"ת ראו צורך בהסדרת לימודי האנגלית במוסדות להשכלה גבוהה ופעלו בהתאם לכך בהחלטות המל"ג מיום 11.6.2013 (לימודי אנגלית כשפה זרה במוסדות להשכ"ג…) ומיום 24.3.2015 (אנגלית כשפה זרה האחדה בין מוסדית של רמות הלימודים באנגלית…) ובהחלטת ות"ת מיום 16.7.2015 (פיתוח קורסים מקוונים ללימודי אנגלית).
  3. בהמשך להחלטות האמורות ובהתאם למדיניותה, המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לקיים תהליך הערכת איכות של לימודי האנגלית כשפה זרה במהלך שנת הלימודים תשע"ז-תשע"ח.
  4. התהליך יתקיים בכלל המוסדות להשכלה גבוהה.
  5. תהליך הערכת האיכות יכלול, בין השאר, את הנושאים הבאים:

א.         בדיקת הרמה והאיכות של תוכניות הלימודים לאנגלית כשפה זרה בכל המוסדות להשכלה גבוהה ובכל הרמות (כולל רמת הפטור).

ב.         בחינה של עמידת המוסדות במתווים לגבי לימודי אנגלית המפורטים בהחלטות המל"ג והות"ת.

ג.          בדיקת הרמה והאיכות של הקורסים המקוונים ללימודי אנגלית כשפה זרה המוצעים ע"י האוניברסיטה הפתוחה לכלל הסטודנטים.

* החלטה זו מחליפה את סעיף ה בהחלטת המל"ג מיום 24.3.2015 לגבי אופן המעקב אחר יישום החלטת המל"ג  בנושא לימודי האנגלית כשפה זרה.