19/05/15

הערכת איכות של תחום עבודה סוציאלית במסגרות החרדיות של אוניברסיטת חיפה

בישיבתה ביום א' בסיון תשע"ה (19.5.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה וועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית, והיא מחליטה כלהלן:

 1. המועצה להשכלה גבוהה מברכת על העבודה שנעשתה ומבקשת להמשיך את הבדיקות גם לתחומים נוספים הנלמדים במסגרות החרדיות.
 2. בהסתמך על דו"ח ועדת ההערכה, יש להמשיך ולעקוב אחר התנהלות התוכניות בעבודה סוציאלית לתואר ראשון הנלמדת במסגרת החרדית של אוניברסיטת חיפה, ובפרט לשים דגש על זהותה לתוכנית הנלמדת בקמפוס האם מבחינת תנאי הקבלה ותכני הלימוד ורמתם.
 3. יש להקפיד על יישומן של כל ההמלצות לגבי התואר הראשון המופיעות בדו"ח הוועדה ומצורפות כנספח להחלטה זו (ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה).
 4. המועצה להשכלה גבוהה רושמת בפניה את הקשיים הרבים ולחוסר הזהות שנמצאו בתוכניות הלימודים לתואר שני  (M.A.) בעבודה סוציאלית במכללה החרדית בבני ברק לעומת קמפוס האם:

א.      בשנת הלימודים תשע"ה מלמדים בתוכנית שני חברי סגל בכירים בלבד: האחד הינו חבר סגל בכיר מבית הספר לעו"ס והשנייה, חברת סגל בכירה מן החוץ. שני מרצים אלה מלמדים 4 קורסים בלבד.

ב.       שאר הקורסים בתוכנית מועברים ע"י חברי סגל זוטרים.

ג.       תוכנית הלימודים:

 1. בתוכנית ישנו מסלול התמחות אחד (בתוכנית האם 7 מסלולים)
 2. אין בתוכנית הלימודים קורסי בחירה
 3. התוכנית כוללת שני מסלולים- "תזה לא מחקרית" (עבודת גמר) וללא תזה.
 4. התוכנית מיועדת לנשים וגברים בנפרד
 5. ישנה בעייתיות בהלימה בין מטרות תוכנית המוסמך לבין תוצאות הלמידה בפועל (בעיקר השאיפה להכשיר תלמידים לתפקידי ניהול, ומיעוט הקורסים המוצעים עבור השגת מטרה זו).
 6. ועדת הערכת האיכות המליצה על הרחבת האפשרויות לתלמידים למפגש עם חלקי אוכלוסיה שונים לשם פיתוח יכולות טיפול בקבוצות שונות של האוכלוסיה וכן על הרחבת הנגישות לתואר שני מחקרי. חלק קטן מבוגרי המסלול לתואר שני פונים ללימודים בקמפוסים המרכזיים.
 7. לאור העובדה שהמוסד הגיש תגובה מפורטת בנוגע לתוכנית הלימודים לתואר שני ובה נתן מענה לכל הקשיים שצוינו לעיל, המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהמוסד להגיש עד תחילת סמסטר ב' בשנת הלימודים תשע"ו דיווח על יישום בפועל בנושאים השונים, ובפרט בנושא הסגל והרחבת קורסי הבחירה.

נספח:

הערה: פירוט והרחבות של ההמלצות שלהלן, מופיעים בדוחות המלאים שהוגשו למל"ג על

ידי הוועדה המקצועית.

אוניברסיטת חיפה/ המכללה החרדית בבני-ברק

המלצות הטעונות יישום דחוף/מיידי:

 • יש להוסיף לתלמידי הבוגר והמוסמך קורס חובה בהערכת התערבות.
 • לדעת הוועדה, מכללות החרדיות מהוות כלי מצוין להכשרת עובדים סוציאליים הרגישים לבעיות של האוכלוסייה החרדית, אך גם לעבודה עם כלל האוכלוסייה. מכאן גם החשיבות הרבה שקיימת במפגש שבין הסטודנטים החרדים לאוכלוסיות אחרות במהלך לימודיהם. יש למצוא דרכים לעשות זאת בתיאום של ות"ת ומל"ג עם המוסדות עצמם. הוועדה ממליצה שבכל מוסד תוקם וועדת ערעורים שתדון במועמדים שלא עומדים בקריטריון הקבלה של הות"ת, אבל לא ירשמו ללימודים אקדמיים במסגרות מעורבות של נשים וגברים.
 • על המכללה לנסות ולמצוא סידור נאות לטיפול בתינוקות של הסטודנטיות.
 • יש להתאים את הבניין כדי שסטודנטים עם מגבלות פיזיות יוכלו לנוע בתוך ובסביבת הקמפוס.
 • יש להגדיל את מספר חברי הסגל הבכירים שמלמדים במבח"ר על ידי הקצאת תקנים בהם חלק משעות ההוראה יינתנו בקמפוס המרכזי וחלק במבח"ר.

 

המלצות הטעונות יישום בטווח הארוך:

 • יש לקבוע מנגנון ברור וקריטריונים מעשיים לקבלת החלטות הנוגעות לקורסי הבחירה שיוצעו לתלמידי המבח"ר, שנותן ייצוג גם לתלמידים.
 • יש לדאוג להלימה טובה יותר בין מטרות תוכנית המוסמך, בעיקר הכשרת התלמידים לתפקידי ניהול, לבין הקורסים המוצעים עבור השגת מטרה זו.
 • יש להגדיל את היצע קורסי הבחירה לתלמידי המבח"ר, כמו לתלמידי הקמפוס המרכזי, בין השאר באמצעים הבאים:

א.      ליצור עבור התלמידים מאגר של קורסי בחירה, בשיתוף עם תוכניות הלימוד האחרות שמוצעות במבח"ר.

ב.       להציע חלק מקורסי הבחירה הניתנים בקמפוס המרכזי בפלטפורמה אינטרנטית, כך שגם תלמידי המבח"ר יוכלו ללמוד בהם.

ג.       להציע קורסי בחירה אחת לשנתיים, כדי שתלמידים משתי שנות הלימוד יוכלו ללמוד בהם.

ד.       להציע קורסים בהדרכה אישית ו/או קבוצתית, בהנחיית חברי סגל בכירים.

 • יש להציע את הקורסים הבאים, שהוועדה התרשמה שהינם חסרים בתוכנית הלימודים וחברות הועדה סבורות שראוי שילמדו בתוכנית הלימודים:
 • א. התמודדות עם בעיות בריאות
 • ב. מיצוי זכויות של מטופלים (לדוגמא: הכירות עם התע"ס ועם זכויות המוצעות על ידי הביטוח הלאומי)
 • ג. להוסיף לתלמידי הבוגר והמוסמך קורס חובה שעוסק בהתבוננות ביקורתית על הפרקטיקה – שמתמקד בקונפליקט הערכי הפוטנציאלי במצבי התערבות שונים ובהבדלים בין הערכים המקצועיים המאומצים לבין אלה שמשתקפים מההתערבות.
 • יש להגביר את שקיפות תהליך המיון בתוך מבח"ר, כולל קריטריוני קבלה, מספר הפונים ומספר הנדחים, ומאפיינים של שתי הקבוצות.
 • יש להקים במבח"ר אגף של משרד דיקן הסטודנטים, לאפשר לסטודנטים להקים אגודת סטודנטים בקמפוס מבח"ר ולגייס משאבים עבור שירותי סיוע לסטודנטים — שעורי עזר (במיוחד באנגלית), וייעוץ אישי וכלכלי.
 • על הנהלת האוניברסיטה לעבוד עם הנהלת מבח"ר בכדי לגייס מקורות למלגות סיוע לסטודנטים, במיוחד עבור תוכנית הבוגר.

ניתן לשקול אפשרות יישומית שתוכל לסייע בגיוס חברי סגל בכירים — גיוס של חברי סגל בכירים שפרשו ללמד במבח"ר. המלצה זו באה בקנה אחד עם הכיוונים שראש ביה"ס הצהיר עליהם בפני הוועדה.