19/05/15

הערכת איכות של תחום עבודה סוציאלית במסגרות החרדיות של אוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום א' בסיון תשע"ה (19.5.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה וועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית, והיא מחליטה כלהלן:

 1. המל"ג מברכת על העבודה שנעשתה ומבקשת להמשיך את הבדיקות גם לתחומים נוספים הנלמדים במסגרות החרדיות.
 2. בהסתמך על דו"ח ועדת ההערכה, יש להמשיך ולעקוב אחר התנהלות התוכנית בעבודה סוציאלית לתואר ראשון הנלמדת במסגרת החרדית של אוניברסיטת בר-אילן, ובפרט לתת דגש לגבי זהותה לתוכנית הנלמדת בקמפוס האם מבחינת תנאי הקבלה ותכני הלימוד ורמתם.
 3. יש להקפיד על יישומן של כל ההמלצות לגבי התואר הראשון המופיעות בדו"ח הוועדה ומצורפות כנספח להחלטה זו (ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה).
 4. המועצה להשכלה גבוהה רושמת בפניה את הודעת אוניברסיטת בר אילן על הפסקת הרישום לתוכנית בעבודה סוציאלית לתואר שני במכללה החרדית בירושלים, משנת הלימודים תשע"ו (כאמור במכתב רקטור האוניברסיטה מיום 6.5.15). לאור זאת, אין מקום להמשך הדיון בעניין התואר השני בתוכנית זאת.

נספח:

הערה: פירוט והרחבות של ההמלצות שלהלן, מופיעים בדוחות המלאים שהוגשו למל"ג

על ידי הוועדה המקצועית.

אוניברסיטת בר אילן/המכללה החרדית בירושלים

המלצות הטעונות יישום דחוף/מיידי:

 • יש להוסיף לתלמידי הבוגר והמוסמך קורס חובה בהערכת התערבות.
 • לדעת הוועדה, מכללות החרדיות מהוות כלי מצוין להכשרת עובדים סוציאליים הרגישים לבעיות של האוכלוסייה החרדית, אך גם לעבודה עם כלל האוכלוסייה. מכאן גם החשיבות הרבה שקיימת במפגש שבין הסטודנטים החרדים לאוכלוסיות אחרות במהלך לימודיהם. יש למצוא דרכים לעשות זאת בתיאום של ות"ת ומל"ג עם המוסדות עצמם. הוועדה ממליצה שבכל מוסד תוקם וועדת ערעורים שתדון במועמדים שלא עומדים בקריטריון הקבלה של הות"ת, אבל לא ירשמו ללימודים אקדמיים במסגרות מעורבות של נשים וגברים.
 • על מנת לבנות את הצוות ההוראה האקדמי ולתת יציבות לתכני התוכנית, מומלץ לגייס סגל הוראה ייעודי אשר יוקצו לו תקנים ברמה של סגל אקדמי בכיר וזוטר. מרצים אשר עובדים בצורה חלקית בתוכנית ללא תקן אינם יכולים להוות בסיס לבנית סגל יציב ומחוייב לפיתוח והזקת התוכנית הלימודים.
 • יש להבטיח קשר טוב יותר בין הסגל המנהלי במכללה והסגל המנהלי באוניברסיטת בר אילן, כדי להבטיח טיפול מהר ויעיל בנושאים מנהלתיים שונים.
 • יש להבטיח נוכחות גבוהה יותר של הנהלת התוכניות במכללה.
 • יש צורך להגדיל את מספר הספרים וכתבי העת שרלבנטיים למקצוע העבודה הסוציאלית בשתי הספריות — של הנשים ושל הגברים. (התרומה שהתקבלה לאחרונה תוכל לסייע בנושא זה).
 • רצוי שיהיו מפגשים קבועים בין מתאמת תוכנית ה-MA מהאוניברסיטה והסטודנטיות.

המלצות הטעונות יישום בטווח הארוך:

 • יש לקבוע מנגנון ברור וקריטריונים לקבלת החלטות הנוגעים לבחירת הקורסים הנלמדים בתוכנית, שנותן ייצוג גם לתלמידים.
 • יש לאפשר לתלמידי המכללה, כמו לתלמידי הקמפוס המרכזי, קורסי בחירה. עקב הקשיים הכלכליים שיש בכך עקב מספרם הקטן של הסטודנטים, מוצע לשקול את האפשרויות הבאות:

א.      ליצור עבור התלמידים מאגר של קורסי בחירה, בשיתוף עם תוכניות הלימוד האחרות שמוצעות במכללה.

ב.       להציע חלק מקורסי הבחירה הניתנים בקמפוס המרכזי בפלטפורמה אינטרנטית, כך שגם תלמידי המכללה יוכלו ללמוד בהם.

ג.       להציע קורסים בהדרכה אישית ו/או קבוצתית, בהנחיית חברי סגל בכיר.

ד.       להציע קורסי בחירה אחת לשנתיים, כדי שתלמידים משתי שנות הלימוד יוכלו ללמוד בהם.

ה.      להוסיף לתלמידי הבוגר והמוסמך קורס חובה בהתבוננות ביקורתית על הפרקטיקה – שמתמקד בקונפליקט הערכי הפוטנציאלי במצבי התערבות שונים ובהבדלים בין הערכים המקצועיים המאומצים לבין אלה שמשתקפים מההתערבות.

 • על הנהלת תוכניות הלימודים להגביר את שקיפות תהליך המיון והקבלה ללימודים במכללה החרדית, כולל קביעה והצגה של קריטריונים לקבלה על פי הראיון הקבוצתי, הצגה של מספר הפונים ומספר הנדחים והמאפיינים של שתי הקבוצות.
 • יש להנגיש את שירותי דקאן הסטודנטים לסטודנטים במכללה ולאפשר להם להקים אגודת סטודנטים, שתפעל לקידום זכויותיהם.
 • יש לתת תפקידים אקדמיים / ניהוליים לסגל בכיר (כמו אחריות על תואר ראשון או שני, או ההוראה בשדה) ולשלב זאת עם מחויבות להוראה, כדי לחזק את נוכחותו של הסגל הבכיר במכללה החרדית. הבניה מסודרת בצורה כזאת תתאפשר באמצעות הוספת תקנים ייעודיים לכך.
 • יש לפעול להקמת נציגות נבחרת של סטודנטיות שאחד מתפקידיה יהיה לתת משוב לראש התוכנית על הקורסים השונים.
 • יש לערוך בדיקה מחדש של היתרונות והחסרונות שיש להתמקדות בגישת התערבות אחת, הגישה הפסיכו-דינמית, לצרכי התלמידות והתלמידים כעובדים סוציאליים בשירותי רווחה שונים.
 • לשלב דרישה לפרויקט לתוכנית הלימודים, שיש לו גם היבטים מחקריים.
 • יש להקים צוות של מדריכי תזה שיעבוד עם תלמידות ה-MA המעוניינות בהגשת תזה.