17/09/14

הפחתות בתקציב מערכת ההשכלה הגבוהה לשנים 2014-2015

 לאור הקיצוץ עליו החליטה הממשלה בתקציבי המשרדים השונים, לרבות בתקציבי ההשכלה הגבוהה, מחליטה ות"ת לאשר את עדכון תקציבי ות"ת לשנים תשע"ד ואילך כדלהלן:

א. עדכון תקציב תשע"ד:

סך ההפחתה לשנה זו תעמוד על 40 מיליון ₪, כדלהלן:

 • סעיף 3.1.8 – קרן מו"פ האירופי– בתשע"ד נותר עודף בתכנית כתוצאה מאי וודאות בבניית התקציב הראשון לתכנית Horizon 2020. סך העודף עומד על 30 מיליון ₪.
 • סעיף 100.1- רזרבה– שימוש ב-12 מיליון ₪ מהרזרבה הבלתי מיועדת לתשע"ד .

ב. עדכון תקציב תשע"ה:

לאור האמור לעיל סך יתרת הפחתה לשנת 2015 עומדת על 133 מיליון ₪ מתוכם 98 מיליון ₪ הפחתה בתקציב תשע"ה והיתרה הפחתה בתקציב תשע"ו (35 מיליון ₪).  סך ההפחתה לשנת תשע"ה, תבוצע כדלהלן:

 • סעיפים 1.1.1 מרכיב ההוראה באוניברסיטאות ו-1.2.1 מרכיב ההוראה במכללות– הפחתה של כ-1% בבסיס תעריפי ההוראה של האוניברסיטאות והמכללות. סך ההפחתה עומדת על 43 מיליון ₪ .
 • סעיף 1.2.1 מודל רב ממדי במכללות– הפחתה חד פעמית בגובה של 5 מיליון ₪ מתוך תקציב כולל של 10 מיליון ₪ שיועד למודל חדש רב ממדי למכללות אשר טרם הושלמה בחינתו ואשר טרם הוקצה למוסדות.
 • סעיף 3.1.1 – הקרן הלאומית למדע – הפחתה בגובה של 15 מיליון ₪ באמצעות דחיית 3%-4% מכלל מענקי המחקר למימוש בשנה העוקבת לשנת הסיום המקורי של המענק.
 • סעיף 3.1.12-הקמת מכונים לננוטכנולוגיה– 9 מיליון ₪, שימוש בעודפים שלא נוצלו במסגרת התכנית.
 • סעיף 3.1.19 – קרן למחקרים ברפואה– הפחתה בגובה של 2.5 מיליון ₪ מתוך כ-14.5 מיליון ₪ .
 • סעיף 3.1.20-מכון מחקר לביוטכנולוגיה- בן גוריון– הפחתה בגובה של 3.3 מיליון ₪ המהווים כמחצית מגובה תקציב הסעיף. במהלך השנה נכנס לדיון על הפסקת המשך התקצוב שהינה מעבר לתקופת המשך התכנית.
 • סעיף 3.1.36- מחקר תחליפי נפט- הפחתת בגובה של 5 מיליון ₪.
 • סעיף 3.1.38.4 – תוכניות לסטודנטים מסין והודו – הפחתה בגובה של  75 מיליון ₪ והודעה למוסדות על אי תקצוב התכנית כבר בשנה זו.
 • סעיף 4.7- הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה במגזר הערבי – 10 מיליון ₪ מתוך עודפים חד פעמיים.
 • סעיף 4.10- הרחבת הנגישות לאוכלוסייה החרדית – 5 מיליון ₪ מתוך עודפים חד פעמיים.
 • סעיף 4.17 – השתתפות במרכז קשר להשבת אקדמאים – 1 מיליון ₪ מתוך עודפים חד פעמיים.

 

 ג. תקציב תשע"ו:

ות"ת מחליטה להודיע כבר כעת למוסדות להשכלה גבוהה כי בתקציב תשע"ו יופחתו ההקצבות הבאות :

 • אי פתיחת התכנית למחקרים קליניים במסגרת הקרן הלאומית למדע בהתאם לדו"ח גלזר-ישראלי .
 • הפחתה נוספת בקרן ביו-רפואית.
 • הפחתה בגובה של כ-50% מכמות המלגות החדשות בתכנית לפוסט דוקטורנטים מצטיינים מסין והודו.
 • דחיית המשך מימוש מפת הדרכים לגבי תשתיות שטרם החל תהליך קידום ביצועם לתכנית הרב שנתית הבאה.
 • תישקל הפחתה ביוזמות חדשות שטרם נוצרו בגינן התחייבויות קונקרטיות כגון תכנית המאגדים לדוקטורט.