25/04/18

הפעימה השניה להקצאת המכסות עבור תקציבי תשע"ט-תשפ"ב כחלק מהתוכנית הרב-שנתית

בישיבתה ביום 25.4.18 דנה ות"ת בפעימה השנייה להקצאת המכסות עבור תקציבי השנים תשע"ט- תשפ"ב כחלק מהתוכנית הרב שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב, וזאת בהמשך להחלטת ות"ת מיום  28.9.16 אשר קבעה כי הקצאת המכסות לתכנית הרב שנתית תשע"ז-תשפ"ב, מחליטה ות"ת על מודל הקצאת 4,400 המכסות לפעימה השנייה- תשע"ט-תשפ"ב (1,100 מכסות בשנה) עפ"י הכללים דלהלן:

 

אוניברסיטאות:

בהמשך להחלטת ות"ת מיום 28.9.16 בנושא התאמת המכסות באוניברסיטאות, ולהחלטות ות"ת מיום 5.4.17 ומיום 2.8.17 בנושא הטכניון ומכון ויצמן בהתאמה, ולאור כך שהגידולים באוניברסיטאות שחלו במקצועות הנדרשים בהתאם ליעדי התכנית הרב שנתית קיבלו מענה, מחליטה ות"ת שלא לכלול את האוניברסיטאות בפעימה השנייה להקצאת המוסדות, וכי במידת הצורך ייבחנו תוספות בעתיד.

כיוון שבאוניברסיטת אריאל מספר הסטודנטים בפועל גבוה מהמכסה באופן משמעותי והואיל והיא לא קיבלה התייחסות במסגרת החלטת ות"ת על התאמת המכסות באוניברסיטאות, היא נכללת בהצעה להקצאת המכסות יחד עם המכללות גם בתכנית רב שנתית זו.

 

מכללות (וכן  אוניברסיטת אריאל):

 • עבור כל אחת מהשנים תשע"ט, תש"פ, תשפ"א ותשפ"ב יוקצו מכסות למוסדות בהם שיעור המכסות הפנויות (עפ"י נתוני תקציב תשע"ח) הינו 2.5%, 5%, 7.5% ו-10% ומטה בהתאמה בלבד.
 • עבור מוסדות בהם שיעור המכסות הפנויות גבוה מ-5%, המכסות אשר יוקצו (בשנים תשפ"א ותשפ"ב) לא יחולקו כעת, אלא ישוריינו לטובת המוסדות בהתאם להקצאה. מכסות אלו יוענקו באם יחול בפועל גידול במספר הסטודנטים במוסדות הרלוונטיים אשר יצריך את גידול המכסה. במידה ומוסדות אלו לא יצטרכו למכסות, תיבחן הקצאה מחודשת של מכסות אלו לקראת שנה"ל תשפ"א.
 • בצלאל והאקדמיה למוסיקה – במוסדות אלו צפויים גידולים קטנים ועל כן לא תתבצע הקצאת מכסות מראש עפ"י המודל אלא תבוצע עפ"י גידולים בפועל, ועד לגידול מצטבר של 5% ביחס למכסות בתשע"ח.
 • בהתאם למדיניות הרחבת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית, ולצורך חיזוק מוסדות בהם אחוז הסטודנטים מהחברה הערבית גבוה באופן ניכר, 200 מכסות יומרו לכדי תקציב סיוע בסך 4 מיליון ₪ בשנה למוסדות אלו. הקצאת התקציב תתבצע החל משנה"ל תשע"ט עבור כלליים בהם שיעור הסטודנטים מהחברה הערבית עומד על 50% ומעלה, ועבור מוסדות ייעודיים להנדסה בהם שיעור הסטודנטים מהחברה הערבית עומד על 20% ומעלה. כללי התקצוב יובאו לאישור בות"ת בנפרד לקראת שנה"ל תשע"ט.
 • שמירת רזרבה- בשלב זה לא יוקצו כל המכסות ותישמר רזרבה המיועדת לגידול פוטנציאלי בתחומים נדרשים והתאמות נוספות ככל שיקבע בהמשך.
 • המכסות יוקצו למוסדות בהתאם לניקוד אותו יצבור המוסד עפ"י הקריטריונים הבאים:
 • צורך המוסד במכסות- 35%

על חלוקת המכסות לתת מענה למוסדות אשר ניצלו את המכסה הקיימת עבורם וזקוקים למכסות נוספות על מנת להתפתח, תוך שקלול צפי סביר של התפתחות המוסד בשנים הקרובות, זאת לטובת ניצול מיטבי של המכסות אשר יחולקו. בהתאם לאמור קריטריון הצורך במכסות יימדד על פי שני הפרמטרים הבאים:

 1. שיעור המכסות הפנויות- 25%- ככל ששיעור המכסות הפנויות של המוסד נכון לתקציב שנה"ל תשע"ח נמוך יותר, כך הניקוד שיוענק יהיה גבוה יותר.
ניקוד שיעור מכסות פנויות צורך
25 5%- ומטה גבוה מאוד
10 -5%-5% גבוה
5 5%-10% בינוני
0 10% ומעלה נמוך – אין צורך

ii     גידול סטודנטים בשנה א'- 10%- גידול במספר הסטודנטים בשנה א' משקף גידול בבסיס מחזור הלימוד וצפי לגידול עתידי בסטודנטים. גידול משמעותי במספרי הסטודנטים יעניק למוסד ניקוד גבוה יותר, הגידול ייבחן עפ"י מספרי הסטודנטים בתשע"ז ביחס לתשע"ו (למעט בית ברל שבעקבות תנודיות דו שנתית הנתוהים ייבחנו בתשע"ז ביחס לתשע"ה).

ניקוד היקף גידול בשנה א'
10 90 סטודנטים ומעלה
5 40-90 סטודנטים
0 עד 39 סטודנטים

 

 • שיעור מקצועות נדרשים- 40%

לצורך עידוד מקצועות הנדרשים למשק, יוענק ניקוד גבוה יותר ככל ששיעור סטודנטים במקצועות נדרשים במוסד גבוה יותר. המקצועות הנדרשים (בהתבסס על דוחות ועדות שונות ומקצועות הנדרשים במשק) הם: מקצועות ההנדסה, לרבות מתמטיקה ומדעי המחשב, וכן, עבור המכללות לחינוך ובהתייעצות עם משרד החינוך- מקצועות הוראת האנגלית, המתמטיקה והפיסיקה.

 

ניקוד שיעור מקצועות נדרשים
40 90-100 שיעור גבוה מאוד
25 65%-90% שיעור גבוה
15 35%-65% שיעור בינוני
5  10%-35% שיעור נמוך
0 0-10 אין בכלל

 

 • אזורי פריפריה-10%

יוענק ניקוד עבור אזורי פריפריה גאוגרפית ו/או חברתית- לאור הצורך בחיזוקם.

 

ניקוד אשכול פריפריאלי/סוציו-אקונומי
10 אשכולות 1-4
0 אשכולות 5-10

 

 • שיעור הסטודנטים מהחברה הערבית במוסד- 15%

בהתאם למדיניות הרחבת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית, וכן לאור הצפי כי הגידול העיקרי במספרי הסטודנטים בהשכלה הגבוהה בשנים הקרובות יגיע מקרב החברה הערבית, יוענק ניקוד עפ"י הבחינה הבאה: שיעור סטודנטים מהחברה הערבית במוסד עומד נכון לנתוני תשע"ז על 15% ומעלה; המוסד הגדיל את שיעור הסטודנטים מהחברה הערבית בין השנים תשע"ה לתשע"ז באופן משמעותי: גידול של לפחות 2% [נומינלי] שמהווה לפחות גידול של 20% ביחס לשיעורם במוסד בתשע"ה.

ניקוד אחוז ערבים במוסד
15 15% ומעלה
10 גידול של לפחות 2% בין תשע"ה לתשע"ז [נומינלי] שמהווה לפחות גידול של 20% ביחס לשיעורם במוסד.
0

 

להלן הניקוד והקצאת המכסות שנקבעו עפ"י הניקוד המפורט לעיל:

שם המוסד ניקוד תשע"ט תש"פ תשפ"א תשפ"ב סה"כ פעימה שניה
בצלאל האקדמיה לאומנות ועיצוב 30 0 0 0 0 0
האקדמיה למוסיקה ולמחול ע"ש רובין בירושלים 30 0 0 0 0 0
שנקר הנדסה. עיצוב. אמנות 30 48 68 59 51 226
המרכז האקדמי לב 25 0 0 0 0 0
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה 75 0 0 0 0 0
אפקה המכללה האקדמית להנדסה 50 80 114 98 85 377
סמי שמעון 45 0 0 0 0 0
עזריאלי 65 0 0 0 0 0
חולון 60 95 136 118 102 451
הדסה 50 80 114 98 85 377
ת"א יפו 35 0 0 0 0 0
עמק יזרעאל 45 72 102 88 77 339
תל חי 35 56 80 69 60 265
ספיר 20 0 0 0 0 0
רופין 25 40 57 49 43 189
 אשקלון 10 0 0 0 0 0
גליל מערבי 30 0 0 0 0 0
 צפת 40 64 91 79 68 302
 כנרת 40 0 0 0 0 0
 אחוה 20 0 0 0 0 0
בית-ברל 30 48 68 59 51 226
סמינר הקיבוצים 25 40 57 49 43 189
אריאל 50 80 114 98 85 377
רזרבה כללית   200 100 0 0 500
 סה"כ 865 903 1,101 1,099 1,100 4,403

 

להלן מכסות אשר ישוריינו ויוקצו בהתאם לצורך בפועל:

 

שם המוסד ניקוד תשפ"א תשפ"ב סה"כ פעימה שניה
המכללה האקדמית אורט בראודה 75 147 128 275
המכללה האקדמית ע"ש סמי שמעון בנגב 45 88 77 165
המכללה האקדמית של תל אביב –יפו 35 0 60 60
המכללה האקדמית ע"ש ספיר 20 0 34 34
המכללה האקדמית גליל מערבי 30 0 51 51
 סה"כ   235 350   585

 

כמו כן, בהמשך להחלטת ות"ת מיום 2.8.17, עד הקצאה בפועל של הרזרבה המשוריינת בשנים תשע"ט ותש"פ, מכסות אלו ישמשו באופן חד פעמי להקדמת מכסות עבור המכללות בהן חל גידול משמעותי במקצועות ההי-טק: אפקה וחולון. גובה ההקדמה עבור תשע"ט ותש"פ יעמוד על 70% מהמכסה שהוקצתה בשנה העוקבת בהתאמה. להלן משמעות הקדמה זו:

מוסד תשע"ט תש"פ סך מכסות מוקדמות
אפקה המכללה האקדמית להנדסה 80 69 149
HIT  המרכז האקדמי חולון 95 83 178
סה"כ 175 152 327