25/12/13

הפעלת הפעימה הראשונה של התוכנית התחרותית בפיתוח הפיזי

 1. בהמשך להחלטותיה העקרוניות בנושא מיום 15.6.2011 ומיום 15.8.2012, מאשרת ות"ת את הפעלת הפעימה הראשונה של התכנית התחרותית במסגרת מודל הפיתוח הפיסי הרב-שנתי.
 2. לאור ריבוי ההצעות לתמיכה שהוגשו במועד זה, ולאור האפשרות לקיומה של יתרה תקציבית מסוימת מתוך תכנית ההקצאה המוסדית בסך 300 מיליון ₪, יוגדל תקציב המועד הקרוב של התחרות ל-80 מיליון ₪. המועד השני הצפוי יערך לקראת סיום התכנית הרב-שנתית, ותקציבו יעמוד על 20 מיליון ש"ח בתוספת יתרות ההקצאה הרב שנתית מהתוכנית המוסדית.
 3. הרכב ועדת השיפוט של התכנית התחרותית יהיה
  פרופ' רוזה אזהרי – חברת מל"ג/ות"ת
 4. מר שמואל סלאבין – חבר ות"ת (נציג ציבור)
  מר גדי פרנק – מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת
  גב' שירה נבון – מ"מ סמנכ"ל לתקצוב מל"ג/ות"ת
  מר יוני אבן-טוב – ממונה תחום תשתיות פיזיות ומקרו , מל"ג/ות"ת
 5. עם קבלת ההחלטה, תובא לידיעת ות"ת רשימת הפרויקטים הזוכים וסכומי ההשתתפות המאושרים.