25/05/16

הפעלת תוכנית הישגים להייטק – אשרור נוסח החלטת ות"ת

ות"ת מחליטה כי בנוסף להפעלת תכנית "הישגים להייטק" בטכניון ובאוניברסיטת בן גוריון,

תופעל התכנית גם במוסד מוכר נוסף להשכלה גבוהה המתוקצב ע"י ות"ת ואשר הקמפוס הראשי שלו ממוקם בתחום רשות מקומית שהינה במחוז מרכז או במחוז תל אביב או במחוז יהודה ושומרון או במחוז ירושלים ולצורך כך מחליטה ות"ת לצאת בקול קורא למוסדות בנוסח המצורף להחלטה זו כחלק בלתי נפרד ממנה.

 

מעטפת הסיוע שתיתן ות"ת למוסד במסגרת התכנית כוללת:

  • בגין לימודים במכינה (בשני המסלולים) – פטור מלא משכ"ל, מלגת קיום עד לסך 1,250 ₪ לחודש, סך של 680 ₪ לחודש פר סטודנט בגין השתתפות ות"ת בהוצאות המוסד עבור מעטפת לימודית הכוללת: ליווי ע"י יועצת אקדמית, הדרכה חברתית, שיעורי עזר (פרטניים וקבוצתיים), ספרי לימוד ומימון קורס פסיכומטרי.
  • בגין לימודים לתואר ראשון – פטור מלא משכ"ל, מלגות קיום עד סך של 1,250 ₪ לחודש וכן סך 1,500 ₪ לשנה פר סטודנט בגין השתתפות ות"ת בהוצאות המוסד עבור מעטפת לימודית הכוללת: שיעורי עזר וליווי חברתי של רכז התוכנית.

 

על המוסדות המציעים במסגרת הקול הקורא לעמוד בתנאים הסף הבאים:

  • ההצעה תוגש על ידי מוסד מוכר להשכלה גבוהה המתוקצב ע"י ות"ת אשר הקמפוס הראשי שלו פועל בתחום רשות מקומית שהינה במחוז מרכז או במחוז תל אביב או במחוז יהודה ושומרון או במחוז ירושלים.
  • קיומה של מכינה קדם אקדמית מבוססת.
  • התחייבות המוסד לפתוח במכינה מסלול ייעודי ללימודי הנדסה ומדעים ומסלול קדם מכינה.
  • התחייבות המוסד להעניק תמיכה לימודית, אישית וכלכלית לסטודנטים שייקחו חלק בתכנית, בתקצוב ות"ת.
  • ההצעות תוגשנה לשני מחזורים לפחות, החל משנת תשע"ז.

 

במסגרת הליך הבחירה ייבחנו הקריטריונים הבאים:

  • מגוון תכניות הלימוד בפקולטות להנדסה ולמדעים מדויקים הנלמדות במוסד והמוסד מוסמך להעניק בהן תואר.
  • מצוינות אקדמית של תחומי ההנדסה והמדעים המדויקים הנלמדים במוסד על סמך דוחות הערכת איכות שאושרו ע"י המל"ג.
  • מגוון תוכניות הנגשה לאוכלוסיות יחודיות ו/או תכניות חברתיות נוספות, ככל שקיימות, המתקיימות במוסד נכון למועד הגשת ההצעה.

הפעלת התכנית במוסד נוסף תיעשה במסגרת תקציב התכנית כפי שאושר בות"ת (בתאריך 29.4.15) ובהתאם להחלטת הממשלה (החלטה מס' 2025) – בסך 50 מש"ח.

בחירת המוסד הזוכה תיעשה ע"י ועדת ההיגוי של התכנית.