20/05/20

הפעלת תוכנית המלגות ע"ש זבולון המר וע"ש פרופ' נחמיה לבציון

כחלק מבחינה כוללת של מערך המלגות שמפעילה ות"ת ובהתאם למידע שהוצג בפניה בנושא תוכניות המלגות ע"ש המר ו ע"ש לבציון ומידת הרלוונטיות, האפקטיביות והתאמתן ליעדים והמטרות שלשמן הוקמו, דנה ות"ת בישיבתה ביום 20.5.2020 בהמשך הפעלת תוכניות המלגות ע"ש המר וע"ש לבציון והחליטה כלהלן:

א. ות"ת מבקשת מהצוות המקצועי לקיים בחינה והערכה מקיפה של מידת הרלוונטיות, האפקטיביות בהפעלת תכניות המלגות ע"ש המר וע"ש לבציון ומידת התאמתן של  תכניות אלו ליעדים והמטרות שלשמן הוקמו וכן ליעדי המערכת בתקופה זו.

ב. תוצאות הבחינה וההערכה יובאו לדיון בות"ת עד סוף שנת 2020 (לטובת היערכות לשנה"ל תשפ"ב).

ג. הואיל וקיים ספק רב בדבר הרלוונטיות/אפקטיביות של תוכניות אלה זאת כמפורט במסמך שהוצג בפני ות"ת, עד למועד הדיון וקבלת החלטה בות"ת לגבי המשך הפעלתן, תוקפא זמנית הפעלת התכניות האמורות לשנה"ל תשפ"א.