23/12/19

הפקולטה לרפואה בצפת של אוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום 23.12.19 דנה ות”ת בתקצוב הפקולטה לרפואה בצפת בהמשך לפניית אוניברסיטת בר אילן מחליטה ות”ת, כחלק מיישום החלטתה מיום 26.4.2017 בדבר תוספת תקציב להקמת ביה”ס לרפואה בצפת, להעביר לאוניברסיטה סך של 41 מיליון ₪ בגין תמיכה בבית הספר לרפואה.

להלן נימוקי ההחלטה:

  1. בשנות ה- 90, לאור המצב הפיננסי של חלק מהאוניברסיטאות, החליטה ות”ת על תכנית לצמצום הגירעון הצבור של האוניברסיטאות באמצעות הקצבה ייעודית. במקור יועד תקציב זה לצמצום הגירעונות האקטואריים באמצעות הקמת קרנות בכל אחת מהאוניברסיטאות, כאשר האוניברסיטאות שהיו מעוניינות להשתתף בתכנית, נדרשו לתקצב חלק מכספי הקרן.
  2. בשנת 2009 ביקשה אוניברסיטת בר אילן להשתמש בחלק מכספי הקרן (60 מיליון ₪) כהלוואה לטובת השלמת מימון להקמת בניין ננוטכנולוגיה. ות”ת אישרה את הבקשה.
  3. ביום 26.4.2017 החליטה ות”ת על תוספת תקציב להקמת ביה”ס לרפואה בצפת בגובה 56 מיליון ₪. נוכח קיומה של ההלוואה כאמור לעיל, החליטה ות”ת כי מתוך תוספת תקציב זו, 41[1] מיליון ₪ לא יועברו בפועל לאוניברסיטה אלא יופחתו מסך ההלוואה הנ”ל והאוניברסיטה תתוקצב עבור 15 מיליון ₪ נוספים.
  4. בעקבות פניית האוניברסיטה מחודש אוגוסט 2019, קיימה ות”ת דיון בנושא וסבורה כדלקמן:
    • מאחר שבפועל אושר לאוניברסיטאות אחרות לעשות שימוש בכספי הקרנות לטובת מטרות אחרות מלבד גרעון אקטוארי (איזון תקציבי) ללא רישום הלוואה, ומאחר והאוניברסיטה זקוקה לסיוע באיזון תקציבה, אין הכרח לראות בכספים שמשכה אוניברסיטת בר אילן מהקרן בשנת 2009 כהלוואה.
    • כפועל יוצא מכך, יש להעביר כעת לאוניברסיטה את התמיכה בסך 41 מיליון ₪ עבור בית הספר לרפואה מכח החלטת ותת מיום 26.4.2017.
  5. העברת הסכום מותנית בקבלת התחייבות נשיא ויו”ר הועד המנהל של האוניברסיטה שביכולתה לעמוד בהתחייבויותיה הפנסיונית כלפי הסגל שלה.
  6. ות”ת תעדכן את המוסדות אשר טרם עשו שימוש בכספי הקרנות שהוקמו בשיתוף ות”ת כי גם להם תעמוד הרשות לפנות לות”ת בבקשה לאשר להם לעשות שימוש בכספי הקרן לטובת איזון התקציב השוטף במידת הצורך.

 

[1] בהחלטת ות”ת מיום 26.4.2017 נכתב בטעות 45 מיליון ₪.