28/06/17

הצגת תוצאות הקול הקורא בשיתוף הרל"י לתמיכה במעונות סטודנטים בעיר ירושלים

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1483 לחיזוק העיר ירושלים וביסוס מעמדה של העיר ירושלים כעיר אקדמיה והשכלה, ובהמשך לקול הקורא המשותף שהוצא ע"י ות"ת והרשות לפיתוח ירושלים להקמה/הרחבה של מעונות סטודנטים בעיר ירושלים, מאשרת ות"ת את המלצתה של ועדת ההיגוי כדלקמן:

  1. לבחור כזוכים בקול הקורא את:
    • עזריאלי מכללה להנדסה בירושלים – תזכה לתמיכה תקציבית של כ-21 מיליון ₪, עבור בנייה של 378 מיטות בהקמת מתחם מעונות חדשים.
    • מכון לב יזכה לתמיכה תקציבית של כ-7 מיליון ₪, עבור בנייה של 200 מיטות בהרחבת מתחם מעונות קיימים.
  2. הפרוייקטים של הקמת המעונות יובאו באופן פרטני לאישור בות"ת.
  3. יובהר כי מתן הסיוע הכספי בכפוף להקצאה מאת משרד האוצר והעברת הכספים בפועל מאת משרד האוצר להרל"י.