25/05/16

הצורך בהגדלת מספר משתלמי בתר-דוקטורנטים בישראל

 

 1. לאור הסקירה שקבלה ות"ת, וכדי לתת מענה לחוסר הקיים בבתר-דוקטורנטים במערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית, מחליטה ות"ת לגבש תכנית למספר שנים, להגדלת מספר הבתר-דוקטורנטים המשתלמים בישראל, בדגש על בתר דוקטורנטים איכותיים מאוניברסיטאות מובילות בארה"ב ומערב אירופה. זאת באמצעות קידום תכנית מלגות להגדלת מספר הבתר דוקטורנטים המשתלמים בישראל תוך עידוד הגעתם של בתר דוקטורנטים מהמוסדות המובילים ביותר בעולם, תוך כדי שהאוניברסיטאות מקצות לכך משאבים ניכרים ממקורות חיצוניים מעבר להשתתפות ות"ת. לאור מרכיביה הייחודיים של התכנית (מאפיינים בינלאומיים והשתתפות משמעותית של המוסדות) על הצוות המקצועי בות"ת לפנות אל אוניברסיטאות המחקר בבקשה להציג בפני ות"ת מתווה מוצע להפעלת התכנית, בהתאם לעקרונות הבאים שקבעה ות"ת:
  1.1 התכנית מיועדת לאוניברסיטאות המתוקצבות על ידי ות"ת עבור מחקר במסגרת מודל המחקר.
  1.2 מנגנון תחרותי מרכזי – תוקם ועדת שיפוט בין-אוניברסיטאית (אשר הרכבה, פעילותה וסמכויותיה יפורטו בהמשך ההחלטה) ויקבע סך מלגות מקסימלי בו יוכל כל מוסד לזכות (לדוגמה עד 20% מסך המלגות שיוענקו בתכנית).
  1.3 הגדרתו של בתר-דוקטורנט לצורך תכנית זו היא:
  1.3.1 בעל תואר שלישי, אשר בעת תחילת השתלמותו לא חלפו למעלה מחמש שנים ממועד קבלת התואר, המיועד להשתלם בתחומו המדעי במשך תקופה מוגבלת, בפעילות מחקרית, בזמן מלא, בקבוצת מחקר מבוססת באוניברסיטה בישראל, תחת הנחייתו של חוקר בכיר מן הסגל האקדמי של האוניברסיטה.
  1.3.2ניתן יהיה להגיש מועמד אשר טרם השלים את עבודת הדוקטורט במועד ההגשה, בתנאי שיומצא אישור מהגורם המוסמך באוניברסיטה בו מתבצע הדוקטורט, כי המועמד ימלא את כל חובותיו האקדמיות ויגיש לשיפוט את עבודת הדוקטורט לכל המאוחר במהלך השנה הראשונה לשהותו בארץ. בכל מקרה אם המועמד לא יקבל את הדוקטורט במהלך השנה הראשונה לשהותו בארץ לא יוכל להמשיך בפעילותו והאוניברסיטה תפסיק את מתן המלגה.
  1.3.3השתתפות ות"ת בתכנית הינה עבור בתר דוקטורנטים חדשים בלבד, אשר מתחילים את ההשתלמות החל מהשנה האקדמית העוקבת למועד זכייתם במלגה.
  1.3.4 במסגרת תכנית זו לא יוכלו לקבל מלגה מועמדים אשר:
  – היו בעבר בעלי מינוי כחבר סגל אקדמי בכיר (מדרגת מרצה או דרגה מקבילה ומעלה), במסלול הרגיל, במוסד אקדמי כלשהו בארץ או בחו"ל;
  – נתמכו בעבר כבתר-דוקטורנטים (במסגרת כלשהי) במוסד שבו אמורה ההשתלמות להתבצע;
  – זכו בשנת מתן המלגה במלגה מלאה ממקור חיצוני אחר (האיחוד האירופי, משרד המדע, משרד הקליטה, ליידי דיוויס וכדומה).
  1.4 התכנית תופעל עבור שלושה מחזורים חדשים לשנים תשע"ח-תש"פ ותבחן על ידי הצוות המקצועי בות"ת במהלך אותן שנים.
  1.5 תקציב התכנית: גובה המלגה יהיה משמעותי. המימון מיועד עבור: דמי קיום, מגורים, מסגרות חינוך לילדים, טיסות וכיו"ב. כ-50% מגובה המלגה-השתתפות ות"ת וכ-50% תקציב מקביל מהמוסד הזוכה ממקורות חיצוניים. המלגה תינתן לכל מועמד לשנה אחת עד שנתיים בהתאם לתחום המחקר. עם זאת תינתן אופציה להארכה בשנה נוספת בהתאם להחלטת ועדת השיפוט. סך המלגות בשנה יקבע בהתאם לסך המשאבים שיוקצו לנושא במסגרת תכנית החומש.
  1.6 ות"ת תדרוש דיווח מלא ומקיף על כלל בתר דוקטורנטים מכל אוניברסיטאות המחקר (כולל את הבתר דוקטורנטים שאינם ממומנים ע"י ות"ת).
  1.7 ועדת שיפוט:
  על אוניברסיטאות המחקר המשתתפות בתכנית יהיה להציג לות"ת הצעה למנגנון בחירה לתכנית המתבסס על העקרונות של הבטחת מניעת ניגודי עניינים, שוויוניות, מצוינות וכיו'. להלן העקרונות:
  1.7.1 אופן מינוי הועדה – חברי הוועדה ימונו על ידי אוניברסיטאות המחקר בהסכמה.
  1.7.2 חברי הוועדה לעניין שיפוט המועמדים יהיו אנשי אקדמיה בכירים בלבד. כמו כן, נציג מינהל ות"ת יוזמן ויהיה נוכח דרך קבע לישיבות ויפקח על תהליך הבחירה. כמו כן, על המוסדות יהיה להציע מנגנון לתחלופה של חברי הועדה.
  1.7.3 גודל הוועדה – הוועדה תכלול לפחות נציג אחד מכל אוניברסיטת מחקר המשתתפת בתכנית, והקוורום לקבלת החלטות לא יפחת מ-60% מחברי הוועדה.
  1.7.4 ייצוג בוועדה – בהרכב הוועדה יהיה ייצוג לתחומי מחקר שונים ומגדר. בהקשר הזה, במסגרת הצעת מנגנון שיפוט שיוגש על ידי האוניברסיטאות יש להתייחס להרכב התחומי בוועדה או לחילופין לקיים תת ועדות משנה בכל תחום.
  1.7.5 חברי הוועדה לא ישתתפו באופן פעיל ולא יצביעו בנושאים הנוגעים למוסד להשכלה גבוהה בו הם מועסקים ו/או בדיונים הנוגעים למועמדים מהמוסד להשכלה גבוהה בו הם מועסקים.
  1.7.6 על הוועדה יהיה להמליץ/לדווח לות"ת על אלה:
  – להמליץ על קריטריונים לבחירת המועמדים ולהקצאת המלגות בין המוסדות והתחומים.
  – לדווח על נתונים סטטיסטים (מספר הבקשות, פירוט לפי מוסדות, רשימת הזוכים). יצוין בהקשר זה כי לצורכי תקצוב, דיווחים כספיים ואקדמיים יועברו לצוות המקצועי בות"ת ישירות על ידי המוסדות.
  – על שינויים בהרכב ובמבנה הוועדה.
  1.7.7 פרוטוקול ישיבות הוועדה:
  – ישיבות הוועדה והחלטותיה יתועדו בפרוטוקול מסודר שיאושר ע"י יו"ר הוועדה ויכלול את עיקרי הדברים והדעות שנאמרו בישיבה.
  – החלטות הוועדה תהיינה מנומקות ומבוססות ותפרטנה, בין היתר, את מידת עמידת המועמדים בקריטריונים.
  – החלטות הועדה תועברנה כדיווח לות"ת.
  1.7.8 לדווח על שינויים בהרכב ובמבנה הוועדה.

הצעה/ות מפורטות שיתקבלו לתוכנית כאמור תוגשנה לות"ת לדיון והחלטה.