26/04/17

הצעה לאישור ועדכון הרכבי תתי ועדות שיפוט לנושא למידה דיגיטלית

בהמשך להחלטות ות"ת מיום 17.2.16 ומל"ג מיום 22.3.16, וכן להחלטות ות"ת מיום 21.12.2016 ומל"ג מיום 10.1.2017 בנושא הוצאת הקולות הקוראים מס. 2 (פלטפורמה לאומית "קמפוס") ומס. 3 (פלטפורמה בינלאומית edX.org) לקורסים מקוונים, מחליטה ות"ת כלהלן:

 1. ות"ת מחליטה לעדכן את הרכבי תת ועדות השיפוט ללמידה דיגיטלית כדלקמן: 
 • תת-ועדת שיפוט להוראה וחינוך: (ועדה חדשה)

פרופ' רפי נחמיאס, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב- יו״ר תת הועדה (תחום התמחות: נקודות המפגש בין טכנולוגיות מידע ותקשורת לבין תהליכי הוראה ולמידה)

ד"ר רבקה ודמני, חברת מל"ג וות"ת (תחום התמחות: טכנולוגיות הוראה)

פרופ' ברוך אופיר, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן (תחום התמחות: מחקר ופיתוח מערכות טכנולוגיות בהוראה)

ד"ר אסמאא גנאיים, מכללת אלקאסמי לחינוך (תחום התמחות: פדגוגיה דיגיטלית וטכנולוגיה בחינוך)

פרופ' גילה קורץ, בית הספר לחינוך, המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה (תחום התמחות: תקשוב ולמידה)

ד"ר אלונה פורקוש, מכללת לוינסקי לחינוך (תחום התמחות: אוריינות דיגיטלית, שילוב טכנולוגיות מידע בחינוך, פדגוגיה חדשנית משולבת תקשוב, למידה בעידן דיגיטלי)

ד"ר אולז'ן גולדשטיין, מכללת קיי לחינוך (תחום התמחות: חינוך בעידן טכנולוגיות מידע(

 

 • תת-ועדת שיפוט למדעי הרוח והחברה (עדכון הרכב הוועדה):

פרופ' עזרי טרזי, עיצוב תעשייתי, הטכניון- יו"ר תת הוועדה

פרופ' עוז אלמוג, סוציולוגיה, אוניברסיטת חיפה

פרופ' נתן שניידר, בית הספר למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית תל אביב-יפו (תחום התמחות: המקורות האינטלקטואליים וההיסטוריים של מדעי החברה)

פרופ' יורם עשת, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה (תחום התמחות: אוריינות דיגיטלית- מיומנויות חשיבה בסביבות דיגיטליות, חדשנות בטכנולוגיות למידה)

פרופ' עודד ליפשיץ, החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום, אוניברסיטת תל אביב (תחום התמחות: ירושלים ויהודה תחת שלטון אשור, בבל ופרס(

פרופ' דניאל סטטמן, פילוסופיה, אוניברסיטת חיפה

פרופ' יובל נח הררי, היסטוריה עברית, האוניברסיטה העברית

פרופ' רפאל מן, החוג לתקשורת, אוניברסיטת אריאל בשומרון

 

 • בהרכב תת ועדת השיפוט לתחום מדעי הטבע לא חל שינוי והוא נותר כפי שאושר

ע"י ות"ת- מל"ג כדלהלן:

 

פרופ' יובל גרעיני, פיסיקה, אוניברסיטת בר אילן – יו"ר תת-הועדה

פרופ' יעל נמירובסקי, הנדסת חשמל, הטכניון

פרופ' דן יקיר הפקולטה לכימיה, המחלקה למדעי הסביבה וחקר האנרגיה, מכון  ויצמן למדע

פרופ' אביבית לוי, הנדסת תכנה, שנקר

פרופ' אורנה אלרואי שטיין, ביולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' אילנה בר, פיסיקה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' דוד חי, מדעי המחשב, האוניברסיטה העברית

 

 1. תפקידי תת וועדות השיפוט יהיו (כפי שנקבע בתקנון ועדת הליווי) כדלקמן:
 • בחינת ההצעות המגיעות מהמוסדות בתגובה לקולות הקוראים אשר מוציאות מל"ג וות"ת בנושא הלמידה הדיגיטלית ובחירת הזוכים. ככל שמדובר בקולות קוראים היוצאים בשיתוף עם מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" תועברנה רשימות הזוכים לאישור ועדת ההיגוי של "ישראל דיגיטלית" הכוללת גם נציגי מל"ג/ות"ת.

 

 • לצורך תהליך השיפוט, תת וועדות השיפוט תייעצנה לועדת הליווי, כל אחת בתחומה, ותפעלנה לפי ההסדרים הקבועים בתקנון זה. השיפוט יתבצע על פי הקריטריונים הקבועים בקולות הקוראים הרלוונטיים.

 

 1. ות"ת מחליטה לאשר את תקנון ועדת הליווי ותת וועדות השיפוט לנושא למידה דיגיטלית

 

תקנון ועדת הליווי ותת וועדות השיפוט לנושא למידה דיגיטלית

 1. כללי

כפי שהצהירו מל"ג וות"ת בהחלטות מישיבותיהן מיום 17.2.16 ומיום 22.3.16, הן מייחסות חשיבות רבה להרחבת השימוש בקורסים אקדמיים מקוונים בחומש הקרוב ככלי לשיפור איכות ההוראה, להנגשה רחבה יותר של ההשכלה הגבוהה לכל חלקי האוכלוסייה בישראל, ולחיזוק מעמדה של האקדמיה הישראלית בעולם.

מאחר שמדובר במיזמים חדשניים המצריכים תהליך של למידה ומגוון השימושים והפוטנציאל הגלום בהם ילכו ויתבהרו עם הזמן, כמו גם מגוון הסוגיות האקדמיות, הרגולטוריות והתקציביות אשר יעלו וידרשו התייחסות, יש מקום להמשיך ולעקוב אחר הנעשה בתחום, ללמוד אותו ולקבל החלטות בעטיו. לשם כך כמו גם לשם ליווי היוזמות, מעקב ויעוץ שוטף, מל"ג וות"ת החליטו להקים ועדת ליווי אקדמית לנושא, כמפורט להלן.

 

 1. מטרות ותפקידי וועדת הליווי
 2. ייעוץ למל"ג ולות"ת בקביעת מדיניות בנושא הלמידה הדיגיטלית ובגיבוש קוים מנחים בסוגיות מהותיות אקדמיות, רגולטוריות ותקציביות
 3. ליווי היוזמות השונות של מל"ג/ות"ת בנושא, מעקב אחריהן ויעוץ שוטף לגבי המשכן.
 4. בחינת ההצעות המגיעות מהמוסדות בתגובה לקולות הקוראים אשר מוציאות מל"ג וות"ת בנושא ובחירת הזוכים. ככל שמדובר בקולות קוראים היוצאים בשיתוף עם מטה "ישראל דיגיטלית" יועברו רשימות הזוכים לאישור ועדת ההיגוי של "ישראל דיגיטלית" הכוללת גם נציגי מל"ג/ות"ת.
 • א. לצורך תהליך השיפוט (מטרה 3 לעיל) הוועדה תמליץ לות"ת/ מל"ג על מינוי שלוש תת-וועדות תחומיות מטעמה, אחת לתחומי מדעי הרוח והחברה, השנייה לתחומי מדעי הטבע והשלישית לתחום ההוראה והחינוך. תת הוועדות תייעצנה לועדת הליווי, כל אחת בתחומה, ותפעלנה לפי ההסדרים הקבועים בתקנון זה. השיפוט יתבצע על פי הקריטריונים הקבועים בקולות הקוראים הרלוונטיים.
 • ב. הוועדה תדווח למל"ג ולות"ת מדי שנה לגבי התקדמות עבודתה.

 

 1. הרכב וועדת הליווי-
 • הועדה תכלול לא פחות מחמישה חברים (לרבות יו"ר הוועדה), ולכל היותר חמישה-עשר חברים.
 • וועדת הליווי תורכב מאנשי אקדמיה בכירים בעלי מומחיות בעולם הפדגוגיה הטכנולוגית או החדשנות בהוראה, בלמידה ובתקשורת מדע באקדמיה, מראשי תת הועדות התחומיות, מנציג/ת "ישראל דיגיטלית", מנציג/ת הסטודנטים ומנציגי מל"ג וות"ת.
 • יו"ר הועדה תהיה יו"ר ות"ת מתוקף תפקידה.

 

 1. תקופת כהונה

יו"ר וועדת הליווי והחברים יתמנו לתקופה של 3 שנים עם אפשרות הארכה לשלוש שנים נוספות בלבד .

כהונתם של נציגי ות"ת ומל"ג בועדה תלויות בתקופת חברותם במל"ג ובות"ת, עם תום תקופת החברות ימונה/תמונה חבר/ה מכהן/מכהנת במקומם, לפי החלטת מל"ג וות"ת.

החלפת החברים תיעשה ככל הניתן בצורה מדורגת.

 

 1. ישיבות וועדת הליווי
  • וועדת הליווי תתכנס לפחות פעמיים בשנה במועד שיקבע ע"י יו"ר וועדת הליווי.
  • סדר יום הישיבה ייקבע ע"י יו"ר וועדת הליווי בהתייעצות עם הצוות המקצועי בות"ת המרכז את עבודת הוועדה.
  • סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה 6 ימים לפחות לפני מועד הישיבה.
  • חבר ועדת הליווי יוכל להעלות הצעה לנושא לסדר היום, בהודעה ליו"ר 7 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה.
  • קוורום לקיום ישיבת וועדת הליווי יהיה 60% מחברי הוועדה וביניהם היושב ראש; במקרים חריגים בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה, לרבות במקרים של הימנעות לאור חשש לניגוד עניינים ימלא נציג ות"ת או מל"ג את מקומו.
  • החלטות וועדת הליווי תתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה.
  • החלטות וועדת הליווי תהיינה מנומקות ומבוססות.
  • בכל ישיבה של וועדת הליווי יירשם פרוטוקול ובו עקרי הדיון. העתק הפרוטוקול יישלח לכל חברי הוועדה לפני מועד הישיבה הבאה, לאחר שאושר על ידי יו"ר הוועדה; לא הגיש חבר הוועדה הערה לפרוטוקול בתוך שלושה ימים מיום שליחתו, יוגש הפרוטוקול לאישור; הגיש חבר הוועדה הערה כאמור והציע בה תיקון לפרוטוקול, יקרא אותו היושב ראש בראשית הישיבה ובאין הסכמה לתיקון המוצע, יוכרע בו בהצבעה ללא דיון.

כל פרוטוקול והחלטה, ייחתם ביד יושב ראש וועדת הליווי.

 • הועדה תגיש לות"ת דוח שנתי, לידיעה, על פעילותה שיכלול, את סיכום ישיבות הוועדה, פירוט אודות התקציבים שהוקצו, מידע על סוגיות מיוחדות, לרבות שינויים נדרשים בתקנון וכי"ב.

 

 1. מניעת חשש לניגוד עניינים

חברי וועדת הליווי ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בוועדה לבין מילוי תפקידיהם האחרים, או לבין ענייניהם האישיים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם בוועדה בנושאים שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי;

בסעיף זה –

"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שהחבר או קרובו מנהלים או עובדים בתפקיד ניהולי בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;

"קרוב" – בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר.

חברי וועדת ההיגוי שהינם חברי סגל במוסד להשכלה גבוהה ימנעו מטיפול ולא ישתתפו בדיון ובהצבעה בנושאים הנוגעים למוסדות להשכלה גבוהה בהם הם מועסקים או פועלים, ולא יהיו אחד מבעלי התפקידים שלהלן, או תפקידים הדומים מהותית לתפקידים אלו, במוסד להשכלה גבוהה:

 • חבר הועד הפועל, חבר הוועד המנהל, חבר הדירקטוריון, חבר הוועדה המתמדת, חבר וועדת הקבע וכיו"ב;
 • נשיא, סגן נשיא, משנה לנשיא, מנכ"ל, רקטור;
 • דיקן פקולטה, דיקן מכללה וסגניהם, דיקן סטודנטים, מנהל בית ספר, ראש בית ספר, למעט בית ספר שהינו חלק מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד;
 • בעלי תפקידים בגוף אשר לו סמכויות מקבילות של אסיפה כללית של עמותה או חברה לתועלת הציבור;
 • בעלי תפקידים ניהוליים הכפופים ישירות למנכ"ל כמו ראש אגף כספים.

 

חברי וועדת הליווי יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים.

בכל סוגייה שתעלה בנושא חשש לניגוד עניינים על החבר/ה לפנות ליועצת המשפטית של מל"ג/ות"ת.

 

 1. שמירה על סודיות

חברי וועדת הליווי ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה, לרבות מסירת מסמכים, פרוטוקולים, החלטות ועוד ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מנהל המועצה להשכלה גבוהה בלבד.