12/09/17

הצעה להמלצה על מועמד לכהונה כחבר בוועדת המומחים מכוח חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, התשס"ח-2008

  1. בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז (12.9.2017), דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת משרד החינוך כי מל"ג תמליץ, מכח סעיף 7ד. לחוק חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים התשס"ח- 2008, על חבר הסגל האקדמי במוסד מוכר להשכלה גבוהה, שהוא בעל ידע, מומחיות והשכלה בתחום הפסיכולוגיה, לכהן בוועדת מומחים המייעצת וממליצה לשר החינוך בנושאים מהותיים שונים, במקום חבר וועדה אחר שהודיע לא מכבר כי לא יוכל להצטרף לוועדה.
  2. הצוות הפנימי הקבוע של המל"ג, המטפל באופן שוטף בבקשות להמלצת המל"ג על מינוי מועמדים לגופים חיצוניים שונים, ערך התייעצויות -לאור קריטריונים מקצועיים שגיבשה ועדת ההיגוי של ות"ת בנושא זה- עם גורמים ומומחים בתחום במוסדות להשכלה גבוהה.
  3. בהתבסס על שמות המועמדים שעלו בהתייעצויות שקיים הצוות הפנימי הקבוע, בחינת קורות-החיים שלהם, התאמתם הכוללת של המועמדים למינוי לפי הקריטריונים שנקבעו מראש, ולאחר בחינת מכלול הנתונים, החליטה המועצה להשכלה לאשר את המלצתו הסופית של הצוות הפנימי הקבוע לבחור במועמד ד"ר היתאם טאהא, מרצה-בכיר, תחום פסיכולוגיה (מומחיות: לקויות הלמידה וההיבט הקוגניטיבי והנוירו-קוגניטיבי של עיבוד מלים וקריאה), ממכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה כמומלץ המל"ג לכהונה כחבר בוועדת המומחים במסגרת חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, התשס"ח- 2008.