06/03/18

הצעה להמלצה על שני מועמדים בעלי מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה לכהונה במועצה המייעצת של בית העצמאות, על פי חוק בית העצמאות, התשס"ט-2009

חוק בית העצמאות, התשס"ט–2009, קובע כי במועצה המייעצת שתייעץ לגנז לעניין ניהולו והפעלתו של בית העצמאות יכהנו, בין השאר, חברים שהם: "שלושה בעלי מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה, שניים מהם מתחומים הקשורים למטרות בית העצמאות, לפי המלצת המועצה להשכלה גבוהה, כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958[1], ואחד מתחום המוזיאונים, לפי המלצת מועצת המוזיאונים." לאחר סבב התייעצות שקיימה המועצה להשכלה גבוהה עם המוסדות להשכלה גבוהה, נבחנו ע"י המל"ג שמונה מועמדים, ובסופו של תהליך החליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה ביום י"ט באדר תשע"ח (6.3.2018) להמליץ על שני המועמדים הבאים כשני מועמדי המל"ג לכהונה במועצה המייעצת של בית העצמאות על פי חוק בית העצמאות, התשס"ט-2009:

  • ד"ר פולה קבלו, מרצה בכירה מהמחלקה ללימודי מדינת ישראל באוניברסיטת בן גוריון בנגב (תחום מחקר: חברה ופוליטיקה במדינת ישראל);
  • ד"ר חזקי שהם, מרצה בכיר בתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן (תחום מחקר: היישוב היהודי בא"י, תרבות ישראלית).

ההמלצה על שני מועמדים אלה התבססה, בין היתר, על הקריטריונים הבאים:

  • חוקרים פעילים בעלי שם במוסדות להשכלה גבוהה בנושאי תולדות היישוב ומדינת ישראל, שפרסמו מחקרים בתחומים הנושקים לנושא המוצג במוזיאון ומכירים את מצב המחקר בתחום בארץ ובעולם.
  • בעלי ניסיון בהוראת תולדות היישוב והמדינה באקדמיה ובהצגתם גם בפני קהל מתעניין.

[1] ס"ח התשי"ח, עמ' 191.