06/03/18

הצעה להמלצה על שני מועמדים, חברי סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה, לכהונה כחברי המועצה לגיל הרך, על פי חוק המועצה לגיל הרך, התשע"ז-2017

סעיף 12 לחוק המועצה לגיל הרך, התשע"ז-2017,קובע כי שר החינוך יהיה יושב ראש המועצה, אשר תמנה 22 חברים נוספים כדלקמן, אשר ימונו לתקופה של ארבע שנים, וניתן למנותם לתקופה נוספת בת ארבע שנים, וביניהם: "שני אנשי סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה, האחד בעל מומחיות במחקר מתקדם בנושא אחד לפחות בתחום הגיל הרך, והאחר איש סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה שהוא מוסד להכשרת עובדי הוראה, בעל מומחיות בהכשרת עובדי הוראה לגיל הרך, שימונו לפי המלצת המועצה להשכלה גבוהה, ובלבד ששני אנשי הסגל כאמור לא יהיו מאותו מוסד להשכלה גבוהה".

בהתאם לסעיף זה, ולאחר סבב התייעצות שקיימה המועצה להשכלה גבוהה עם המוסדות להשכלה גבוהה, נבחנו ע"י המל"ג 14 מועמדים, ובסופו של תהליך החליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה ביום י"ט באדר תשע"ח (6.3.2018) להמליץ על שני המועמדים הבאים כשני מועמדי המל"ג לכהונה במועצה לגיל הרך, על פי חוק המועצה לגיל הרך, התשע"ז- 2017:

  • פרופ' אבי שגיא, פרופסור מן המניין בחוג לפסיכולוגיה והתפתחות הילד באוניברסיטת חיפה (תחום מחקר: חקר הגיל הרך).
  • ד"ר סלויה סאבא סעדי, מרצה בתוכנית למינהל וארגון מערכות חינוך במכללה האקדמית לחינוך גורדון (תחום מחקר: הגיל הרך, גישות חינוכיות בגיל הרך).

ההמלצה על שני מועמדים אלה התבססה, בין היתר, על הקריטריונים הבאים:

  • מועמד אחד צריך להיות בעל מומחיות במחקר מתקדם בנושא אחד לפחות בתחום הגיל הרך.
  • מועמד נוסף צריך להיות בעל מומחיות בהכשרת עובדי הוראה לגיל הרך, ולבוא ממוסד להשכלה גבוהה שהינו מוסד להכשרת עובדי הוראה.