06/03/18

הצעה להקמה ואישור הרכב תת-ועדת שיפוט ללמידה דיגיטלית בנושא היי טק ומדע הנתונים

בהמשך להחלטת ות"ת (30.1.2018) ולהחלטת מל"ג (מיום 6.2.2018) להוציא קול קורא למוסדות להפקת מאגר קורסים מקוונים בתחום ההיי טק ומדע הנתונים, בישיבתה ביום י"ט באדר תשע"ח (6.3.2018) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את החלטת ות"ת מיום 30.1.2018 כלהלן:

 1. להקים ולאשר את הרכב תת ועדת השיפוט ללמידה דיגיטלית בנושא היי טק ומדע הנתונים כדלקמן:
 • פרופ' יובל גרעיני, פיסיקה, אוניברסיטת בר אילן – יו"ר תת-הועדה
 • פרופ' יפה זילברשץ- יו"ר ות"ת
 • פרופ' חיים טייטלבאום, חבר מל"ג, יו"ר תת הועדה לקביעת הליבה האקדמית של מקצועות ההיי טק
 • ד"ר רבקה ודמני- חברת מל"ג וחברת ות"ת, הוראת המדעים והטכנולוגיה
 • פרופ' בני שור, מדעי המחשב, אוניברסיטת תל אביב
 • פרופ' דוד חי, מדעי המחשב, האוניברסיטה העברית בירושלים
 • פרופ' מיכאל אלעד, מדעי המחשב, הטכניון
 • פרופ' ברכה שפירא, הנדסת מערכות מידע, אוניברסיטת בן-גוריוןבנגב
 • פרופ' אביבית לוי, הנדסת תכנה, שנקר- הנדסה. עיצוב. אמנות
 • ד"ר מרק אסרף, גב' תמר קרביץ- מרכזי הועדה

 

 1. תפקידי תת וועדת השיפוט יהיו כדלקמן:

א.         בחינת ההצעות המגיעות מהמוסדות בתגובה לקול הקורא מס. 4 של מל"ג ות"ת בנושא הלמידה הדיגיטלית בתחום ההיי טק ומדע הנתונים ובחירת הזוכים. הואיל ומדובר בקולות קוראים היוצאים בשיתוף עם מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" יועברו רשימות הזוכים לאישור ועדת ההיגוי של "ישראל דיגיטלית" הכוללת גם נציגי מל"ג/ות"ת.

ב.         לצורך תהליך השיפוט, תת ועדת השיפוט תייעץ לועדת הליווי בתחומה, ותפעל לפי ההסדרים הקבועים בתקנון זה. השיפוט יתבצע על פי הקריטריונים הקבועים בקול הקורא הרלוונטי.

 1. לאשר את תקנון ועדת הליווי לנושא למידה דיגיטלית בגרסתו המעודכנת (ינואר 2018).