18/01/17

הצעה להרכב ועדת היגוי של ות"ת ומל"ג למדעי הרוח ואישור התקנון

ות"ת מחליטה  לאשר את הרכב ועדת ההיגוי של ות"ת ומל"ג למדעי הרוח ואת תקנון עבודתה כמפורט במסמך מס' 4004 שהוצג בפניה בישיבתה ביום 18.1.17. כדלקמן:

 

א. הרכב הוועדה

פרופ' יוסי שיין- חבר ות"ת, מדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב – יו"ר הועדה

פרופ' אביבה חלמיש- חברת מל"ג, היסטוריה של ע"י וא"י, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' יואב אריאל- פילוסופיה ולימודי אסיה, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר אשר רגן- לימודי המזרח הקדום, מנהל תחום מצויינות אקדמית, קרן יד הנדיב

פרופ' שי לביא- אתיקה, ראש מכון ון ליר בירושלים

פרופ' שולמית אלמוג- ספרות ומשפט, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

ד"ר נסים אוטמזגין- נציג האקדמיה הישראלית הצעירה (חבר הוועדה לקידום מדעי הרוח באקדמיה הצעירה), לימודי אסיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר מרק אסרף- מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית, מל"ג – מרכז הוועדה

ב. פעילות ועדת ההיגוי למדעי הרוח 

  • הוועדה תגבש סדרה של המלצות קונקרטיות לקידומם של מדעי הרוח במוסדות להשכלה גבוהה באופן מערכתי במהלך החומש הקרוב – היקפי הפעילות, לרבות סדרי העדיפויות ואופני היישום שלהם – ותגיש אותן לאישור ות"ת ומל"ג.
  • הוועדה תהא אחראית על תיאום בין היוזמות הות"תיות והמל"גיות וכן בין הגורמים השונים העוסקים בקידום מדעי הרוח על היבטיהם השונים בארץ.
  • הוועדה תסייע בקידומו ופיתוחו של התחום אל מול העולם המשתנה וההתקדמות הטכנולוגית.
  • במסגרת עבודתה, תפעל הוועדה מול ממשקים רחבים כגון המוסדות להשכלה גבוהה, מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל, מערכת החינוך, מוסדות תרבות וארגונים אחרים העוסקים בקידום מדעי הרוח.
  • ככלל, תפעל הוועדה לגיבוש תכנית למדיניות אחידה ותגיש המלצות על דרכי פעולה לות"ת ומל"ג לקידום מדעי הרוח.
  • הוועדה תעקוב אחר יישום החלטות ות"ת ומל"ג בענין זה.

ג. במהלך עבודתה תתייעץ ותסתייע הוועדה במומחים בתחום, בארץ ובעולם, למשל ב:

פרופ' פיטר ברקוביץ, מדע המדינה ומשפט חוקתי, אוניברסיטת סטנפורד

פרופ' ג'וזף יופה, הוגה דעות וסופר, עורך העיתון "די צייט", גרמניה

פרופ' אסטריד פון בוסקיסט, תיאוריה פוליטית, Sciences Po Paris, צרפת

ד"ר מיכה גודמן, תנ"ך, ראש מדרשת עין פרת

פרופ' אלישבע באומגרטן, היסטוריה של עם ישראל, האקדמיה הצעירה

ד"ר יואב פרומר, היסטוריה של ארה"ב

רייצ'ל פרידמן, פילוסופיה פוליטית, אוניברסיטת הארוורד