16/10/18

הצעה למועמדת, חברת סגל אקדמי במוסדות להשכלה גבוהה, לכהונה במועצת המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון, מכוח חוק המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון התשס"ח-2008

א. חוק המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון, התשס"ח–2008, הסדיר את הקמתו של מרכז (ובו אתר, מכון וארכיון) שינציח את מורשת ההתיישבות בגוש קטיף וצפון השומרון, באמצעותו יונחלו ערכים לאומיים וחינוכיים, וקבע בסעיף 5 כי למרכז תהיה מועצה בת 15 חברים, שימנה השר, וביניהם: איש הסגל האקדמי במוסד להשכלה גבוהה, לפי המלצת המועצה להשכלה גבוהה; בפסקה זו, "מוסד להשכלה גבוהה" – אחד מאלה:

)א)     מוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

)ב)      מוסד שקיבל היתר או אישור לפי סעיף 21 א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

)ג)      מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28 א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

ב.       בהתאם לסעיף זה, ולאחר סבב התייעצות שקיימה המועצה להשכלה גבוהה עם המוסדות להשכלה גבוהה, נבחנו ע"י המל"ג מספר מועמדים, ובסופו של תהליך החליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה שהתקיימה ביום ז' בחשון תשע"ט (16.10.2018) להמליץ על פרופ' מרים ביליג,

חברת סגל אקדמי מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מאוניברסיטת  אריאל בשומרון, לכהונה במועצת המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון, מכוח חוק המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון, התשס"ח -2008.