17/12/19

הצעה למועמד לכהונה במועצת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות על פי חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997

א.         לפי סעיף 8 (א) לחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז- 1997, נקבע כי:

"לרשות תהיה מועצה של שבעה חברים שימנה השר ואלה חבריה: (1) נציג של המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה, כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (להלן-מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה), שהוא בעל השכלה בתחום מדעי הטבע או הטכנולוגיה, ושעליו תמליץ המועצה להשכלה גבוהה, כמשמעותה באותו חוק, מתוך רשימות שהוגשו לה על ידי המוסדות המוכרים;".

ב.         נציג המל"ג כיום במועצת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות הינו פרופ' ישראל שכטר, מהפקולטה לכימיה בטכניון, אשר מונה בהמלצת המל"ג בתאריך 23.12.2016 ומכהן כיו"ר מועצת הרשות. על פי החוק, חברי המועצה מתמנים לתקופה של שלוש שנים ואפשר לחזור ולמנותם לתקופה אחת נוספת של שלוש שנים. בהתאם לחוק, פנה משרד הכלכלה והתעשיה למל"ג בבקשה כי תשקול המלצה על הארכת כהונה לפרופ' ישראל שכטר או תמליץ על מועמד חדש.

ג.          בהתבסס על רשימות מועמדים שהעבירו המוסדות להשכלה גבוהה, בחינת קורות-חיים של המועמדים, התאמתם הכוללת של המועמדים למינוי, ולאחר בחינת מכלול הנתונים, החליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה ביום י"ט בכסלו תש"פ (17.12.2019) לאמץ את המלצת הצוות הקבוע המטפל במינויים לגופים שונים ולהמליץ לשר הכלכלה והתעשייה למנות את פרופ' ישראל שכטר מהפקולטה לכימיה בטכניון לכהן תקופת כהונה נוספת אחת (שלוש שנים) כנציג המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה במועצת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. פרופ' שכטר עוסק בכימיה אנליטית, שיטות מדידה וכמומטריה.