17/12/19

הצעה למועמד לכהונה כחבר במועצת הספריה הלאומית על פי חוק הספריה הלאומית, התשס"ח-2007

א.         חוק הספריה הלאומית, התשס"ח– 2008 קובע בסעיף 10 כי מועצת הספריה הלאומית תהיה בת 14 חברים, ביניהם "איש סגל בכיר במוסד להשכלה גבוהה שאינו האוניברסיטה העברית בירושלים, בעל מומחיות במדעי הרוח, שתמנה המועצה להשכלה גבוהה". [סעיף 10 (א) (6)].

ב.         בהתאם לסעיף 13 לחוק זה, תקופת כהונתו של חבר מועצה תהיה ארבע שנים. חידוש המינוי של חבר מועצה מכהן מוגבל לשתי תקופות כהונה רצופות בלבד.

ג.          בהתאם לחוק, פנה מזכיר חברת הספריה הלאומית אל המועצה להשכלה גבוהה, בבקשה כי תשקול הארכת כהונה אחת לפרופ' שמואל פיינר, המכהן על פי החלטת מל"ג כנציג מל"ג חבר במועצת הספריה הלאומית.

ד.         בישיבתה שהתקיימה ביום י"ט בכסלו תש"פ (17.12.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא לאחר שהובאה בפניה המלצת הצוות הקבוע של מל"ג המטפל בבקשות להמלצת המל"ג על מינוי מועמדים, ואשר התבססה על רשימת מועמדים שהעבירו המוסדות להשכלה גבוהה, חברי המל"ג וכמו כן המלצת מועצת הספריה הלאומית לגבי המועמד המכהן.

ה.         לאחר בחינת מכלול הנתונים, כולל קורות החיים של המועמדים וההמלצות שקיבלו, החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת הצוות הקבוע של מל"ג, ולמנות לתקופת כהונה אחת נוספת (של ארבע שנים) עד לתאריך 16.12.2023 כנציג מל"ג במועצת הספריה הלאומית את פרופ' שמואל פיינר מהמחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו בפקולטה למדעי היהדות של אוניברסיטת בר אילן. פרופ' שמואל פיינר הינו פרופ' מן המניין שתחום התמחותו האקדמי הינו תהליכי מודרניזציה וחילון ביהדות אירופה בעת החדשה במאות ה- 19-18 בהדגשת תנועת ההשכלה. הוא בעל מעמד בתחומו וניסיון במילוי תפקידים אקדמיים וציבוריים.