הצעה למועמד נציג המל"ג מקרב המוסדות להשכלה גבוהה המוכרים, למינוי במועצת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ו (9.8.2016), החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן:

  • לפי סעיף 8 (א)  לחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז- 1997, נקבע כי:

"לרשות תהיה מועצה של שבעה חברים שימנה השר ואלה חבריה: (1) נציג של המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה, כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (להלן-מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה), שהוא בעל השכלה בתחום מדעי הטבע או הטכנולוגיה, ושעליו תמליץ המועצה להשכלה גבוהה, כמשמעותה באותו חוק, מתוך רשימות שהוגשו לה על ידי המוסדות המוכרים;"

ב.         בהתבסס על רשימת מועמדים שהעבירו המוסדות להשכלה גבוהה, בחינת קורות-חיים של המועמדים, התאמתם הכוללת של המועמדים למינוי, ולאחר בחינת מכלול הנתונים, החליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה ביום 9.8.2016 להמליץ לשר הכלכלה והתעשייה למנות את פרופ' ישראל שכטר מהפקולטה לכימיה בטכניון לכהן כחבר במועצת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.