28/11/17

הצעה למינוי זמני של סגן יו"ר המל"ג כראש הצוות הפנימי לטיפול בבקשות להמלצות המל"ג על מינויים לגופים שונים

א.         בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה  בהצעה למנות במינוי זמני את סגן יו"ר המל"ג, כראש הצוות הפנימי לטיפול בבקשות להמלצות המל"ג על מינויים לגופים שונים.

ב.         כדי לא לפגוע בהמשכיות וברצף של עבודת הצוות האמור בתקופה בה אין ראש-צוות, ולאור הצורך הדחוף בטיפול בבקשות למינויים בגופים שונים הנמצאות על שולחן המועצה, החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את ההצעה ולמנות במסגרת זמנית את סגן יו"ר המל"ג, פרופ' אדו פרלמן, כראש הצוות הפנימי לטיפול בבקשות להמלצות המל"ג על מינויים לגופים שונים.

ג.          כמו כן, רשמה לפניה המועצה להשכלה גבוהה את הדיווח, כי לאור הניסיון שהצטבר וסוגיות שונות שעלו בהקשר לעבודת הצוות הפנימי בשנים החולפות, מכין הצוות המקצועי הצעה לעדכון הרכב הצוות ונוהל עבודתו. ההצעה תובא לדיון בועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה, והמלצתה תועבר לאחר מכן לדיון והחלטה במליאת המועצה להשכלה גבוהה.