18/08/20

הצעה למינוי חברי סגל אקדמי בכיר לשתי ועדות מרכזיות לתקינה של מכון התקנים על פי חוק התקנים, התשי"ג-1953

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) החליטה המועצה להשכלה גבוהה  לאמץ את המלצת הצוות הפנימי הקבוע של המל"ג ולמנות חברי סגל אקדמי בכיר במוסדות להשכלה גבוהה לכהן בשתי ועדות מרכזיות לתקינה של מכון התקנים, על פי חוק התקנים, התשי"ג- 1953, כלהלן: פרופ' איגור רכינוב האוניברסיטה הפתוחה – לועדת התקינה לכימיה, וד"ר דיאמנטה בנסון-קרעי האוניברסיטה הפתוחה -לועדת התקינה לניהול ואיכות.