03/03/15

הצעה למתווה בדיקת בקשות של מוסדות לפתוח תוכניות לימודים לתארים ראשונים ולתארים שניים בתחומים חדשים שהמל"ג לא נדרשה להם עד כה

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית והחליטה כלהלן:

  1. הקדמה

בהתאם לסמכותה, המל"ג מסמיכה מוסדות להשכלה גבוהה מוכרים להעניק תארים אקדמיים, בהתאם לבקשתם, במגוון תחומים ונושאים. כאשר מוסד מבקש להעניק תואר בתחום שאושר בעבר, מסתמך תהליך הבדיקה על שיפוט עמיתים המלמדים וחוקרים בתחום. לצורך בקשות מגוונות המוגשות אל המל"ג ע"י מוסדות לקבל אישור לפתוח תוכניות לימודים חדשות לתארים אקדמיים בתחומים חדשים שהמל"ג לא נדרשה להם עד כה והם לא נכללים במערך התחומים/התארים שהמל"ג אישרה בעבר, גובש המתווה הבא לטיפול בהן.

  1. מתווה לבדיקת בקשות של מוסדות לפתוח תוכניות לימודים לתואר ראשון בתחומים חדשים

א.           תנאי סף להגשת הבקשות

  1. ככלל, רק מוסד להשכלה גבוהה בעל הכרה קבועה רשאי להגיש למל"ג בקשה  לפתיחת תוכנית לימודים לתואר ראשון בתחום חדש, כאמור. יחד עם זאת, המל"ג  תהא מוכנה לבחון, כחריג ולאחר הנמקה מיוחדת לכך, בקשה לפתיחת תוכנית לימודים לתואר ראשון בתחום חדש גם של מוסד להשכלה גבוהה בעל הכרה זמנית, ובלבד שלמוסד יש הכרה זמנית מעל 10 שנים והוא מבוסס מבחינה אקדמית.
  2. התוכנית המוצעת נדונה ואושרה ע"י הגופים הרלוונטיים במוסד, לרבות במועצה  האקדמית/הסנאט של המוסד

ב.         שאלות מנחות במסגרת הטיפול בבקשות של מוסדות מוכרים לקבל אישור לפתוח תוכניות  לימודים לתואר ראשון בתחומים חדשים.

בנוסף לנדרש באופן רגיל ממוסד במסגרת הגשת בקשה לפתיחת תוכנית לימודים חדשה, המוסד מגיש הבקשה חייב לצרף אליה את פרוטוקול המועצה האקדמית או הסנאט שאישרו ההגשה וכן  מסמך המפרט, בין השאר:

א.         לאיזה תחום/ים או פקולטה או חוג הבקשה משוייכת (ע"פ סיווג הלמ"ס או סיווג אחר שתקבע המל"ג)

ב.         מהי ההצדקה לבקשה לתוכנית עצמאית (ולא מסלול או התמחות בתחום קיים)

ג.          סקירת תוכניות אקדמיות מקבילות מהעולם

ד.         רשימה של לפחות 15 חברי סגל בכיר ממוסדות להשכלה גבוהה בישראל הפעילים אקדמית בתחום רלבנטי.

ה.         רשימת כתבי עת אקדמיים בהם מתפרסמים מאמרים מדעיים שפיטים בתחומי המחקר הרלוונטיים.

ו.          האם יש לתחום החדש השפעה משקית, ואם כן – מהי?

ז.          האם נדרש רישוי פרופסיונלי מבוגרי התוכנית, ואם כן – מהו?

ג.            פרוצדורה

הדיון הראשוני בבקשה, בהתאם למפורט בסעיף 2.ב לעיל, של מוסדות מוכרים לפתוח תוכניות  לימודים לתואר ראשון בתחומים חדשים שהמל"ג לא אישרה עד כה, ייעשה בוועדת המשנה  העליונה להכרה, הסמכה ורישוי.

אפשרויות ההחלטה בתום הדיון בועדת המשנה העליונה להכרה, הסמכה ורישוי הן כדלהלן:

ג.1        הוועדה תמליץ למל"ג לאשר את התחום החדש המוצע. היה והמל"ג תאמץ את ההמלצה,  התוכנית תועבר לטיפול ועדת המשנה התחומית, שתפעל בהליך המקובל לבקשות לאישור  פתיחת תוכניות חדשות.

ג.2        הוועדה תמליץ למל"ג לא לאשר את התחום החדש המוצע. ההמלצה תועבר להחלטת  מל"ג.

ג.3.       לוועדה יש ספק אם להמליץ לאשר או לדחות את התחום החדש המוצע. במקרה כזה,  תפנה הוועדה אל ועדת המשנה התחומית לצורך הקמת ועדת לבדיקת  התחום. ועדת הבדיקה תתבקש, בין היתר, להצביע על קורסי הליבה בתחום, האמורים  להיכלל בתוכנית לתואר ראשון. המלצות ועדת הבדיקה בליווי התייחסות ועדת המשנה  תוחזרנה לועדת המשנה העליונה להכרה, הסמכה ורישוי. הוועדה תגיש את המלצותיה המסכמות לדיון והחלטה במועצה להשכלה גבוהה. ככל שהוועדה תמליץ לאשר את התחום החדש המוצע והמל"ג תאמץ את ההמלצה,  התוכנית תועבר לטיפול ועדת המשנה  התחומית שתפעל בהליך המקובל לבקשות לאישור פתיחת תוכניות חדשות.

ג.4.       בחינת הנושאים המופיעים בשאלה מנחה ו' ובשאלה מנחה ז', ככל שהתשובה עליהן  חיובית, תיעשה גם ע"י ות"ת והמלצתה תועבר לוועדה להכרה הסמכה ורישוי.

  1. מתווה לבדיקת בקשות של מוסדות לפתוח תוכניות לימודים לתואר שני בתחומים חדשים שהמל"ג לא נדרשה להם עד כה

כל מוסד להשכלה גבוהה  אשר יהא חפץ לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני בתחום חדש שהמל"ג לא נדרשה לו עד כה, לרבות מוסד מוכר שקיבל מהמל"ג הרשאת "אוטונומיה" לפתיחת תוכניות לימודים לתואר שני, אשר עומד בתנאי הסף המפורטים בסעיף 2א, יגיש תשובותיו ל 7 השאלות המנחות שפורטו בסעיף 2.ב לעיל עם התוכנית או טרם פתיחתה במסגרת האוטונומיה, אם יש לו כזו.

א.         פרוצדורה

  1. הדיון בבקשות לפתוח תוכניות לימודים לתואר שני בתחומים חדשים שהמל"ג לא אישרה עד כה, ייעשה בוועדת המשנה התחומית של המל"ג.
  2. המוסד יגיש לוועדה במסגרת הבקשה את תשובותיו ל 7 השאלות המנחות שפורטו בסעיף 3.ב לעיל והוועדה תבחן את הבקשה.
  3. ועדת המשנה תעביר את המלצתה בנושא למל"ג.
  4. הוראות מעבר:

א.         כל בקשה לפתיחת תוכניות לימודים לתואר ראשון או לתואר שני בתחומים חדשים שהמל"ג לא נדרשה להם עד כה, שתוגש למל"ג מיום קבלת ההחלטה במל"ג ואילך או שהוגשה אך טרם נרשמה,  תהיה חייבת לעמוד במתווה הנ"ל, על כל מרכיביו.

ב.         בקשות של המוסדות לפתיחת תוכניות לימודים לתואר ראשון או לתואר שני בתחומים  חדשים, שהוגשו למל"ג ונרשמו לפני קבלת ההחלטה במל"ג, תחול עליהן פרוצדורת הבדיקה בלבד, המופיעה במתווה. אך, מוסד כאמור, שיעמוד בפני קושי לעמוד במי מבין תנאי המתווה, יגיש למל"ג פירוט ונימוק מדוע אינו יכול למלא אחר תנאי המתווה. ועדת המשנה תבחן את  המקרה ותגיש את המלצתה למל"ג לגביו. במסגרת זו, ניתן יהיה להשתמש בחוות דעת שנכתבו  בעבר, אם נכתבו, לגבי התוכנית המוצעת, ולהביא אותן במסגרת השיקולים בבדיקת התחום  המוצע.