19/05/15

הצעה למתווה לבדיקת בקשות לפתיחת תוכניות לימודים משותפות לתואר אקדמי בין מוסדות להשכלה גבוהה בישראל

בישיבתה שהתקיימה בתאריך 19.5.2015, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית (מיום 5.5.2015) בנושא מתווה לבדיקת בקשות לפתיחת תוכניות לימודים משותפות לתואר אקדמי בין מוסדות להשכלה גבוהה בישראל, והחליטה כדלקמן:

 

א.  הגדרות:

 1. המונח "תואר משותף" יציין להלן תוכנית לתואר ראשון, חד חוגית או דו חוגית (ע"פ החלטות מל"ג הקיימות), או תואר שני, שהמאפיין שלה הוא שהיא נבנית על תשתיות של יותר ממוסד אחד, דבר שיבוא לידי ביטוי גם בתעודה המוענקת לבוגרים עם קבלת התואר.
 2. במסגרת מודל זה, יינתן תואר אחד משותף משני מוסדות להשכלה גבוהה הפועלים בישראל, המזכה את בוגריו בתעודה אחת משותפת עליה יצוינו שני המוסדות גם יחד (תעודת תואר אחת, ושני סמלי המוסדות). המוסד שבו נלמדו הקורסים והעובדה כי התוכנית היא משותפת יופיעו באופן ברור ומפורט על גבי גיליון הציונים.
 3. החלטה זו חלה בשלב זה רק על תוכניות לתואר משותף לשני מוסדות בלבד. כל בקשה לפתיחת תוכנית לימודים המשותפת ליותר משני מוסדות (תוכנית לתואר "רב מוסדי") אינה נכללת במתווה זה ותיבחן פרטנית.

ב.  תנאים לקיום תוכניות משותפות של מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בארץ:

 1. על מנת לפתוח ולקיים תוכנית משותפת עם מוסד להשכלה גבוהה אחר, על שני המוסדות השותפים להגיש למל"ג בקשה לאישור, וזאת בהתייחס לרמות תואר ראשון ושני.
 2. על כל אחד משני המוסדות השותפים לתוכנית לתואר משותף, להיות מוסד מוכר. בתוך זה, רשאי מוסד מוכר להגיש בקשה לתואר משותף עם מוסד שני, בין אם יש לו הסמכה אישור לתואר, ובין אם לאו, והוא בבחינת תואר חדש מבוקש.
 3. על כל אחד משני המוסדות השותפים בתוכנית להציע לפחות 40% מהקוריקולום של התוכנית באמצעות מרצים מהסגל הקבוע של המוסד, לרבות כאלה המלמדים גם בתוכניות לימודים אחרות במוסד, שאינן משותפות.
 4. הסטודנטים בתוכנית המשותפת ילמדו לפחות 25% מהקורסים בכל אחד משני המוסדות להשכלה גבוהה המשתתפים בתוכנית.
 5. על שני המוסדות המגישים את הבקשה לתואר משותף לעגן את השותפות ביניהם באמצעות הסכם, שטיוטה מוסכמת שלו תוגש לאישור ות"ת ומל"ג כחלק ממסמכי ההגשה.
 6. תוכנית הלימודים תהיה פתוחה לכל הסטודנטים שיעמדו בתנאי הקבלה והמסגרת של התוכנית. כמו כן, כל אחד משני המוסדות השותפים יפרסם את דבר התוכנית בידיעון או באתר האינטרנט של המוסד ויאפשר רישום לתוכנית המשותפת.
 7. בתוכנית לימודים משותפת חייב להיות מוסד האחראי על ההיבטים המנהליים של התוכנית. הסטודנט יידרש להירשם לאחד משני המוסדות המבקשים לקיים את התוכנית המשותפת. על המוסדות להבטיח כי תהיה כתובת אחת שתיתן מענה לסטודנטים בנושאים שונים.
 8. תנאי הקבלה בתוכנית המשותפת ייקבעו ע"י שני המוסדות יחד, ובמקרים בהם מתבססים על תוכנית קיימת,  תנאי הקבלה לא יפחתו מאלה הקיימים אצלם.
 9. המוסדות השותפים בתוכנית יקיימו מנגנונים אקדמיים משותפים לבנייה, הפעלה ופיקוח על תוכנית הלימודים המשותפת. מנגנונים אלה יכללו, בין היתר, כינון ועדת היגוי משותפת ומינוי ראש תוכנית מטעמם, והוא יוצג במסגרת הבקשה לאישור מל"ג.
 10. בנוסף, במקרה של בקשה לפתיחת תוכנית לימודים משותפת, הכוללות הכשרה מעשית בתחומים בהם ההכשרה המעשית מהווה משאב לאומי מוגבל, יהיה אישור התוכנית כפוף גם לבחינה תכנונית פרטנית של הרגולטורים לעניין סדר העדיפות בשימוש במשאב זה.
 11. התוכנית מחייבת אישור ות"ת (למוסדות המתוקצבים על ידיה) ומל"ג, כמקובל לגבי כל תוכנית לימודים אקדמית.
 12. ככל שהמבקשים הם מוסדות מתוקצבים, ההסכם בין שני המוסדות יכלול גם את הנושא התקציבי ושכר הלימוד בתוכנית. על ות"ת לאשר את המישור התקציבי-כספי. כמו כן, במקרה של הסכם לתוכנית משותפת בין מוסד מתוקצב למוסד חוץ תקציבי, יכלול ההסכם בין שני המוסדות את ההסדרה התקציבית, שתובא לאישור ות"ת.
 13. הוראות מעבר:

א.         בקשה שהוגשה למל"ג קודם להחלטה זו, לפתיחת תוכנית משותפת לתואר אקדמי מוכר משותף של מוסדות להשכלה גבוהה בישראל, והתוכנית טרם אושרה, תצטרך לעמוד בתנאי המתווה גם כן.

ב.         ככל שמדובר בתוכנית משותפת הקיימת ופועלת באישור המל"ג בעבר, המוסדות יערכו בהתאם ויעמדו בתנאי המתווה החל משנה"ל תשע"ז.

ג.          למען הסר ספק, תוכניות לימודים קיימות המשותפות ליותר משני מוסדות, שאושרו ע"י המל"ג, תוכלנה להמשיך ולהתקיים כפי שאושרו.

ג.   אופן הגשת הבקשה:

 1. על שני מוסדות המבקשים לפתוח תוכנית לימודים משותפת להגיש יחדיו בקשה משותפת מפורטת לפתיחת תוכנית הלימודים לתואר המשותף, הכוללת את כל המידע הדרוש עפ"י הנחיות מל"ג וות"ת להגשת בקשה לפתיחת תוכנית לימודים חדשה. בנוסף, על הבקשה לכלול את הפרטים הבאים:

א.         רציונל התוכנית הכולל הצהרת כוונות, ובפרט, ציון הערך המוסף הכרוך בשותפות שמבקשים שני המוסדות לקיים.

ב.         פירוט תנאי המועמדות והקבלה לתוכנית, תוך השוואתם לאלה של התוכניות המקוריות הפועלות אם קיימות, בכל אחד מהמוסדות, ופירוט ההבדלים ביניהם.

ג.          פירוט עמידת התוכנית בתנאים המפורטים דלעיל.

ד.         פירוט סגל ההוראה שילמד בתוכנית בכל אחד משני המוסדות.

ה.         יש לצרף את טיוטות הסכמי ההתקשרות בין שני המוסדות, לרבות ההסדרים הכספיים (במוסדות המתוקצבים על ידי ות"ת).

ו.          במידה שמדובר בתוכנית לימודים קיימת, יש לפרט את השינויים שחלו בתוכנית ביחס לתוכנית המקורית שאושרה על ידי המל"ג.

 1. לאחר בדיקת עמידה בתנאים שפורטו לעיל תירשם הבקשה ותובא לדיון ראשוני בוועדת המשנה התחומית הרלוונטית, לפי העניין.

3.         בדיקת התוכנית תוודא, בין היתר, כי הכללים דלעיל נשמרים. במיוחד, יבחנו הנקודות הבאות: האם יש הצדקה ותשתית אקדמית לתואר המשותף, האם ההתאמות שנעשו בתוכנית המקורית לצרכי התוכנית המשותפת, אם נעשו, אינן גורעות מאיכותה של תוכנית הלימודים המקורית, אם קיימת, אשר אושרה לאותו מוסד בעבר, האם תכני הליבה בתחום הלימודים המבוקש נכללים בתוכנית, והיכן מתקיימים הלימודים.