18/11/14

הצעה למתווה להסדרת מעמד המכללה האקדמית בנצרת כמכללה באחריות אקדמית של אוניברסיטת חיפה

בישיבתה ביום כ"ה בחשון תשע"ה (18.11.2014), דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא הסדרת מעמד המכללה האקדמית בנצרת כמכללה באחריות אקדמית של אוניברסיטת חיפה, אימצה את המלצת ות"ת בנושא מיום 5.11.14, והחליטה כלהלן:
1. כחלק מהתוכנית הרב שנתית להנגשת מערכת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית, ובהמשך לעבודה מקצועית מעמיקה מגובה בנתונים שהכין אגף התכנון של ות"ת עולה כי קיים צורך ממשי לתת מענה לצורך הגובר של החברה הערבית בצפון הארץ ללימודים אקדמיים וקיימת הצדקה לקיומו של קמפוס אקדמי כללי מתוקצב בישוב ערבי בצפון.
2. קיומו של מוסד באחריות אוניברסיטה בישוב ערבי בצפון יכול לאפשר מענה כחלק מהצורך התכנוני במתן פתרון נוסף לביקושים הגדלים להשכלה גבוהה של החברה הערבית בצפון, ולאור העובדה שקיימת הזדמנות להישען על תשתית קיימת אשר הושקעו בה משאבים לא מעטים.
3. לאור האמור, ובכפוף להשגת סיכום מתאים עם משרד האוצר אשר יספק גיבוי תקציבי הולם ויובא לאישור ות"ת, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה לקדם את פתיחה של מכללה מתוקצבת באחריות אקדמית של אוניברסיטת חיפה בנצרת, ומאשרת עקרונית את עיקרי המתווה המצורף להחלטה בהתייחס לקיומו של קמפוס מתוקצב באחריות אקדמית של אוניברסיטת חיפה בנצרת.
מל"ג מאמצת את המלצת ות"ת לאשר עקרונית את המתווה כאמור ואת קידום פתיחתו של קמפוס מתוקצב באחריות אקדמית של אוניברסיטת חיפה בנצרת.
4. הצוות המקצועי מתבקש להביא לות"ת/מל"ג המלצות קונקרטיות בהיבטים השונים, לרבות התקציביים והמשפטיים, לצורך קידום האמור.