28/11/18

הצעה לעדכון החלטת מל"ג מיום 12.12.2006 בדבר לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס

בישיבתה ביום 28.11.18 דנה ות"ת בהצעה לעדכון החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 12.12.2006 שעניינה קיום לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס כדלקמן:
בהמשך להחלטות ות"ת ומל"ג בנושא לימודים מחוץ לקמפוס, התקיים דיון נוסף לעדכון החלטת המל"ג בנושא מיום 12.12.2006 וות"ת ממליצה למל"ג לעדכן את החלטתה כדלקמן:

המועצה להשכלה גבוהה סבורה כי לימודים אקדמיים שמקיימים מוסדות להשכלה גבוהה צריכים להתבסס, בין השאר, גם על שיקולי תכנון ופריסה מרחבית ולהתקיים בקמפוס אקדמי, ולספק סביבה לימודית אקדמית ראויה, הכוללת את כל התשתיות האקדמיות והפיזיות הנדרשות להקניית השכלה גבוהה איכותית. לפיכך:

א. מוסד להשכלה גבוהה שמבקש לקיים לימודים2 מחוץ לקמפוס הראשי שלו יוכל לעשות זאת ללא קבלת אישור מראש של ות"ת ומל"ג אם קיימות סיבות המצדיקות זאת, ובלבד שמתקיימים התנאים המצטברים שיפורטו להלן לקיום לימודים מחוץ לקמפוס הראשי, כאשר הלימודים יתקיימו באחת משתי החלופות הבאות: 1. בתחום השיפוט של העירייה או המועצה המקומית בו מצוי הקמפוס הראשי של המוסד; 2. במרחק של עד 15 ק"מ מהקמפוס הראשי של המוסד.

להלן התנאים המצטברים לקיום לימודים מחוץ לקמפוס הראשי:
1. למוסד יש הכרה קבועה.
2. המוסד יבטיח שהלימודים מחוץ לקמפוס הראשי יהיו פתוחים בפני כל מי שעומד בתנאי הקבלה האקדמיים הנהוגים במוסד.
3. המוסד יבטיח כי האיכות האקדמית של הלימודים המתקיימים מחוץ לקמפוס הראשי אינה נופלת ברמתה מזו של הלימודים המתקיימים בקמפוס הראשי, והכל בהתייחס לתחומי הלימוד אשר ילמדו מחוץ לקמפוס הראשי. הדבר מתייחס לסגל ההוראה , תכנית הלימודים (לרבות תוכן, היקף, בחינות ועוד), התשתיות הפיזיות (כגון: כיתות, מעבדות, ספריה, מחשבים ועוד), שירותים לסטודנט, התואר המוענק בסיום הלימודים ועוד.
4. אין בקיום הלימודים מחוץ לקמפוס הראשי משום פגיעה באיתנות הפיננסית של המוסד.
5. המוסד מקיים מנגנון למעקב ובקרה אחר יישום התנאים המפורטים בסעיפים 2-3 לעיל.
6. המוסד ידווח למל"ג בכתב על כוונתו לקיים לימודים מחוץ לקמפוס הראשי לפחות שישה חודשים לפני שהוא מתכוון לפתוח לימודים מחוץ לקמפוס הראשי, תוך התייחסות לתנאים המפורטים לעיל. הדיווח יכלול מידע אודות רציונל היציאה מחוץ לקמפוס, שיקולים אקדמיים, מספרי הסטודנטים הצפויים, התכניות שייפתחו, מיקום הלימודים האקדמיים מחוץ לקמפוס, התשתית הפיזית במקום והתאמתה ללמידה אקדמית איכותית כמקובל בקמפוס הראשי, ועמידה בכללים דלעיל לרבות התייחסות לשאלת היעילות הכלכלית והאיתנות הפיננסית.
7. ות"ת ומל"ג תוכלנה להודיע למוסד תוך שלושה חודשים על הצורך להגיש בקשה לקבלת אישור מראש או בדיעבד לקיום לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס הראשי בהתאם לשיקולים המפורטים בחלק ב' במסמך זה.

ב. לימודים שמבקש מוסד להשכלה גבוהה לקיים מחוץ לתחום האמור (באחת משתי החלופות) בסעיף א' או שאינו עונה על אחד או יותר מהתנאים המצטברים האמורים בסעיף א', טעונים קבלת אישור מראש ובכתב של ות"ת ומל"ג. אישור כזה, יוכל להינתן בהסתמך על אחד השיקולים הבאים לפחות, המתווספים לתנאים לקיום לימודים המפורטים בסעיף א', תוך בחינת המענה הניתן ללימודים המבוקשים ע"י המוסדות הפועלים באזור המבוקש לקיום לימודים מחוץ לקמפוס הראשי:
1. פיתוח השכלה הגבוהה הגיאוגרפית או החברתית בפריפריה בתחום או במיקום הנדרש.
2. קרבה גאוגרפית לסביבה מחקרית ייחודית או התנסות מעשית בתשתית ייחודית מרוחקת – (כדוגמת המכונים לחקר המדבר, המכון הבין-אוניברסיטאי באילת, מדעי הסביבה הימית במכמורת, וכיו"ב)
3. אוכלוסיות מיוחדות – הוכחו נסיבות המצדיקות לימודים מחוץ לקמפוס הראשי של המוסד, לשם הגדלת הנגישות להשכלה גבוהה לאוכלוסיות מיוחדות.
4. איחוד מוסדות – כאשר שני מוסדות מתאחדים וקיים יתרון או הצדקה אחרת לשמירה על הקמפוסים הקיימים.
5. תחומים מועדפים – צורך לאומי בתחום הנלמד ואשר משיקולי תכנון ופריסה אזורית קיים צורך בפתיחת הלימודים בתחום/באזור המבוקשים במסגרת לימודים מחוץ לקמפוס.
6. אילוץ פיזי מוצדק\ מוכח – כאשר המוסד מיצה את כל האפשרויות להגדיל את הקמפוס הראשי, והתפתחותו האקדמית מחייבת הרחבה מחוץ לקמפוס הראשי.

ג. מנגנוני האקרדיטציה, פיקוח ובקרה, הערכה והבטחת האיכות של המוסד ושל המל"ג יחולו גם על התכניות המתקיימות מחוץ לקמפוס הראשי.
ד. פתיחת התכניות המתקיימות מחוץ לקמפוס תהיה בהלימה מלאה להחלטות והנחיות ות"ת ומל״ג.
ה. נוהל זה לא יחול על האוניברסיטה הפתוחה ועל תכניות משותפות ו/או שיתופי פעולה בינלאומיים ו/או תכניות לאוכלוסיות מוגדרות שלגביהם התקבלה החלטה ספציפית או שהם מוסדרים בנוהל נפרד.
ו. כל השקעה, ובפרט בפיתוח פיזי (במוסד מתוקצב) כפופה להחלטות ות"ת בנושא, והמוסד יידרש להגיש בקשה לאישור ההשקעה בהתאם להחלטות ות"ת והנחיותיה.

  1. אין הכוונה ללימודים המתקיימים במתכונת של למידה דיגיטלית/און ליין, או בהכשרה מעשית המתקיימת במסגרת תכנית הלימודים ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה (כגון: עבודה סוציאלית, קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק ועוד).
  2. הקמפוס הראשי הינו הקמפוס בו מתקיימת עיקר הפעילות של המוסד.
  3. לרבות בכל הנוגע לשכר ותנאי העסקה – רלבנטי למוסדות המתוקצבים.